Bestyrelse

Bestyrelsen i Danica Pensions selskaber er:

  • Jacob Aarup-Andersen, Formand
  • Kim Andersen, Næstformand
  • Thomas Mitchell
  • Kenneth Stricker-Nielsen
  • Charlott Due Pihl
  • Ib Katznelson*
  • Henrik Nielsen
  • Berit Behring
  • Lisbet Kragelund

*Ib Katznelson er medlem af Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskabs bestyrelse

Danica Pension består af to separate selskaber

Forsikringsselskabet Danica,
Skadeforsikringsaktieselskab af 1999
CVR-nr. 25 02 06 34
København DK
Vedtægter for Forsikringsselskabet Danica, Skadeforsikringsaktieselskab af 1999 (pdf) 

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46
København DK 
Vedtægter for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (pdf)

Mangfoldighed i bestyrelsen
Bestyrelserne i Danica Pension og Forsikringsselskabet Danica har vedtaget en politik om mangfoldighed, som fastlægger rammerne for at sikre bl.a. mangfoldighed i bestyrelserne.

Politikken definerer, hvilke kompetencer den samlede bestyrelse skal besidde, og der sker en løbende vurdering af, om bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige. Mangfoldighed i bestyrelsens kompetencer er afgørende for bestyrelsens virke.

For at fremme mangfoldighed i Danica-koncernen er der også fokus på det underrepræsenterede køn i alle ledelseslag. 

Læs mere i Årsrapporten

Revisionsudvalg

Forsikringsselskabet Danica har oprettet et fælles revisionsudvalg for Forsikringsselskabet Danica og Danica Pension. Revisionsudvalget er etableret i henhold til ”Revisorlovens § 31”. 

Opgaver
Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller den eksterne revision ønsker gennemgået nærmere, før sagen fremlægges for bestyrelsen. 

Møder
Udvalget blev oprettet i december 2011.

I 2019 blev der afholdt 6 møder i Revisionsudvalget.

Medlemmer
Kim Andersen*
Lisbet Kragelund

* En samlet bestyrelse har besluttet at udpege Kim Andersen til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Kim Andersen er statsautorisret revisor, beskikkelse deponeret, og han har erfaring som revisionschef, controller og CFO i en international virksomhed herunder haft hverv i eksterne og interne bestyrelser.

På baggrund af kvalifikationerne, er det bestyrelsens opfattelse, at Kim Andersen kan foretage en selvstændig vurdering af, om Danica-koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til koncernens størrelse og kompleksitet.

Kommissorium for Revisionsudvalget

Hvad kan vi hjælpe med?

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?