Resultatet af forsikringsvirksomheden var påvirket af omkostninger vedrørende ændrede regulatoriske krav til levetidsforudsætninger samt integrationsomkostninger relateret til købet af SEB Pension i Danmark og forventes i år derfor at lande på et lidt lavere niveau end i 2017. Resultatet for 2018 vil endvidere afhænge af udviklingen på de finansielle markeder.

Adm. direktør Per Klitgård udtaler i forbindelse med Danica-koncernens halvårsregnskab:
”Danica Pension leverede et tilfredsstillende resultat i et udfordrende halvår. Det forsikringsmæssige resultat på 807 mio. kroner var bl.a. påvirket af omkostninger til ændrede forudsætninger for levetidsforbedringer og integrationen af SEB Pension i Danmark. Derudover var det især den fortsatte usikkerhed på de finansielle markeder, som slog igennem og påvirkede vores investeringsresultat, bl.a. på syge- og ulykke området, negativt med et afkast, der var lavere end sidste år.
Dette var baggrunden for, at periodens samlede resultat før skat udgjorde 660 mio. kr. mod 1.027 mio. kr. i samme periode sidste år. ”

Resultatet inkluderer påvirkning fra købet af SEB Pension i Danmark siden den officielle overtagelse pr. 7. juni 2018. De foreløbige regnskabsmæssige konsekvenser af opkøbet, som fremgår af Danica Pensions halvårsregnskab for 2018, er i overensstemmelse med det forventede, inkl. en opgjort og indregnet merværdi af den erhvervede virksomhed på ca. 3,6 mia. kr.

Arbejdet med at integrere SEB Pension er nu i fuld gang

Købet af SEB Pension i Danmark blev en realitet 7. juni 2018, efter at de danske konkurrencemyndigheder havde godkendt handlen 30. maj 2018. Integrationen af de tilkøbte virksomhedsaktiviteter i Danica koncernen er nu i fuld gang og forløber som planlagt. 

”Vi er i fuld gang med den vigtige opgave, der ligger i at byde 200.000 nye kunder og vores kolleger fra SEB Pension velkommen i Danica Pension. Arbejdet forløber efter planen og indebærer bl.a., at vi over de kommende måneder rækker proaktivt ud til vores mange nye kunder. Når vi er i mål med integrationen i løbet af 2019, vil Danica Pension gennem kombinationen af de to selskabers styrker stå endnu bedre rustet til at hjælpe vores kunder med at være et skridt foran og sikre overblik og tryghed i deres pensions- og forsikringsløsninger,” udtaler Per Klitgård.

Fortsat stigning i præmieindbetalinger

 Præmier i alt udgjorde 22,9 mia. kr. i 1. halvår 2018, hvilket var en stigning på 2,5 mia. kr., svarende til 12 pct. i forhold til samme periode sidste år. Heri indgår siden juni 2018 også præmieindbetalinger fra SEB Pension i Danmark, som generelt har oplevet en solid præmievækst i år. Løbende præmier i Danmark blev fastholdt på  samme høje niveau som i 2017 og voksede samlet med 2 pct. I Norge faldt præmiebetalingerne med 10 pct., mens de steg med 36 pct. i Sverige.

”Vi leverer for halvåret betydelig vækst i præmieindbetalinger som koncern, ikke mindst båret frem af stor vækst i Sverige. Vi arbejder på tilsvarende vis med at styrke samarbejdet med Danske Bank-koncernen i Norge, ligesom vi forventer, at købet af SEB Pension i Danmark vil bidrage til en samlet set fortsat tilfredsstillende  præmieudvikling i koncernen,” siger Per Klitgård. 

Politisk usikkerhed prægede de finansielle markeder
Danica Pensions kunder med Danica Balance fik i 2. kvartal 2018 positive afkast på deres pensionsopsparing på mellem 2,1 pct. og 0,5 pct. I forhold til 1. kvartal, der var præget af store aktiekursfald, skete der i 2. kvartal en vis stabilisering af aktiemarkederne. Risikoen for en global handelskrig var tiltagende, hvorfor høj usikkerhed fortsat prægede de finansielle markeder.

Afkastet i 2. kvartal 2018 var 1,4 pct. for kunder i ”Danica Balance middel risiko” med 20 år til pension. For hele regnskabsperioden fik den tilsvarende kunde et afkast på -1.8 pct., og set over de seneste tre år var afkastet 15,3 pct.
”Vores mål er at levere et konkurrencedygtigt afkast til vores kunder over tid, og derfor er det de risikojusterede afkast på den lange bane, der er afgørende. Trods den større usikkerhed tror vi på, at den fortsat solide globale økonomiske vækst betyder, at kunderne vil opnå et – omend mindre – så dog positivt afkast for hele 2018,” udtaler Per Klitgård.

Et af flere tiltag til at forbedre afkastet til Danica Pensions kunder er at satse på alternative investeringer, som udgør en stigende del af Danica Pensions investeringsportefølje. Alternative investeringer bidrog således med et pænt afkast på 3,8 pct. i 1. halvår 2018.

”Sammenlægningen af Danica Pensions og SEB Pension i Danmarks investeringsteams og porteføljer betyder en større investeringsmæssig tyngde og flere investeringsmuligheder til gavn for vores kunder. Udover skalafordele, så anvendes og kombineres de bedste elementer fra de to investeringsmiljøer, og det vil sikre en endnu bedre langsigtet strategi og bedre langsigtede risikojusterede afkast i toppen af markedet,” udtaler Per Klitgård.

Hent hele pressemeddelelsen (pdf)

Press release in english (pdf)

Mia. kroner1. halvår 20181. halvår 2017
Indbetalinger22,920,4
Heraf indbetalinger i Danmark12,912,6
Afkast af kundemidler - Markedsrente, procent*0,34,4
 Afkast af kundemidler - Traditionel, procent*0,6-0,2
 Afkast af kundemidler efter ændring i merhensættelser, procent *0,40,8
 Omkostningsprocent i forhold til nettoaktiver, Danmark* 0,30,3
 Danica genereret resultat, mio. kroner807936
 Resultat før skat, mio. kroner 6601.027
 Pensionsformue (aktiver i alt), mia.kr.  561413
*Da Danica Pensionsforsikring (tidligere SEB Pension) kun indgår i det konsoliderede halvårsregnskab med knap en måned er tal herfor ikke medtaget i disse  hovedtal.  
For mere information, kontakt pressechef Kenni Leth, telefon 45 14 14 00