For nyligt satte Danica Pension mål for at reducere CO2-udledningen for fem nøglesektorer som led i ambitionen om at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Nu tager Danica Pension endnu et markant skridt for at støtte den grønne omstilling.

Danica Pension sænker nemlig grænsen for, hvor stor en andel af omsætningen i et selskab, der må komme fra kul og tjæresand. I fremtiden investerer Danica Pension kun i selskaber, hvor maksimum fem procent af omsætningen kommer fra disse aktiviteter. Tidligere lå grænsen på 30 procent. Samtidig indfører Danica Pension en ny restriktion over for at investere i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra energiproduktion fra tørv. Danica Pension kan investere i selskaber med mere end fem af omsætningen fra kul, hvis de har en klar plan for at udfase deres kulaktiviteter i overensstemmelse med Parisaftalen.

Hertil vil Danica Pension heller ikke investere i selskaber, der udvider kapaciteten inden for tjæresand eller øger energiproduktionen fra kul eller tørv.

Skærpet fokus på grøn omstilling

Den skærpede klimakurs er en del af Danica Pensions målsætning om at have udfaset investeringer i selskaber med aktiviteter inden for de tre brændselstyper senest i 2030 inden for EU og OECD og senest i 2040 for resten af verden. Det er på linje med udfasningsplanen i Parisaftalen.

”Energisektoren er under stor forandring, og fossile energier udskiftes i stigende grad med grønne alternativer. De nye restriktioner er med til at understøtte den udvikling, og sammen med vores klimainitiativer er det er tydeligt signal om, at vi har fokus på at bekæmpe klimaforandringer og støtte rejsen til et mere klimavenligt samfund. Vi er overbeviste om, at fremtiden tilhører de selskaber, som kan omstille sig en grøn fremtid. Derfor er de skærpede krav med til at fremtidssikre kundernes opsparinger, så vi kan skabe et økonomisk trygt pensionsliv til vores kunder,” siger CEO i Danica Pension, Ole Krogh Petersen.

Understøtter rejsen fra sort til grøn

At få selskaber til at gå fra sort til grøn energi er et vigtigt omdrejningspunkt for at komme i mål med Parisaftalens klimaambitioner. Danica Pension har fokus på at bidrage til den forandring og være med til at drive selskaber i en klimavenlig retning. Derfor kan Danica Pension investere i selskaber, der har en omsætning på over fem procent fra kul, hvis de har en troværdig klimaplan og tager konkrete skridt for at udfase kulaktiviteter. Udfasningsplanen skal være i overensstemmelse med Parisaftalens udfasningskrav.

”Vejen til en grønnere verden går ikke kun gennem fravalg af klimabelastende selskaber. Det er mindst lige så vigtigt, at vi bruger vores muskler som investor til at påvirke selskaber til at reducere deres klimabelastning. Ved at bruge klimaparametrene hos Transition Pathway Initiative kan vi objektivt vurdere, hvilke selskaber, der har viljen til at flytte sig, og vi kan fokusere vores dialog på disse selskaber. Vi kan skubbe på, så de eksempelvis øger produktionen og anvendelsen af vedvarende energi, øger energieffektiviteten og bidrager til at komme i mål med de globale klimaambitioner,” fortæller Ole Krogh Petersen.

Ekskluderer selskaber involveret i kritisable aktiviteter

Danica Pension har også ekskluderet yderligere 18 selskaber, som er involveret i kritisable aktiviteter og bryder med normer som eksempelvis principperne hos UN Global Compact. Danica Pension eksempelvis valgt at stoppe investeringer i:

  • Hikvision på baggrund af levering af teknologi, der anvendes til overvågning af den kinesiske befolkning herunder de genopdragelseslejre, hvor Uighurer holdes fanget. Dette krænker menneskerettighederne.
  • Glencore på baggrund af deres involvering i en række kritisable aktiviteter som korruption, anvendelse af børnearbejde, vand- og luftforurening samt udvinding af mere end 20 mio. ton kul årligt.
  • SLC Agricola, BRF & Minerva på baggrund af deres involvering i afskovning af Amazonas.

Danica Pensions liste over ekskluderede selskaber omfatter nu 790 selskaber, hvoraf cirka 370 selskaber er ekskluderet på baggrund af tjæresand og kul og over 200 selskaber ud fra normbrud. Se den fulde liste her.

Danica Pensions klimarestriktioner

Danica Pension investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra:

  • udvinding af olie fra tjæresand
  • termisk kulminedrift, termisk kulenergi eller en kombination af disse
  • anvendelse af tørv til energiproduktion

Danica Pension kan undlade at ekskludere selskaber med en omsætning på over fem procent fra kul, hvis de som minimum lever op til klimaniveau tre hos Transition Pathway Initiative. Det betyder, at selskaberne eksempelvis skal have kvalitative mål for reduktionen af deres GHG-udledningen, rapportere på deres scope 3 GHG-udledning og være transparente om deres lobbyaktiviteter inden for klimadagsordenen. Læs mere om niveauerne hos Transition Pathway Initiative her.

Hertil ekskluderes også en række selskaber, der bidrager væsentligt til klimaforandringerne. Danica Pension investerer heller ikke i selskaber, som udvider energiproduktionen fra kul eller tørv.

Danica Pensions klimamål

  • Ambitionen er at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Disse investeringer er tredoblet fra 2019 til 2020 fra 10 milliarder kroner til 27 milliarder kroner.
  • Vi har forpligtet os til at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalens klimamål.
  • Vi har sat CO2-reduktionsdelmål med fokus på at reducere CO2-intensiteten i fem nøglesektorer frem mod 2025. Det omfatter energi-, forsyning-, transport-, stål- og cementsektoren. Ambitionen er at reducere CO2-udslippet i disse nøglesektorer med mellem 15 procent og 35 procent i forhold til niveauet i 2019.