Støtter den grønne omstilling

Vi tager hensyn til klimaet, når vi investerer din pensionsopsparing. Vi har fokus på at bidrage til omstillingen til et klimavenligt samfund igennem vores investeringer, aktive ejerskab og samarbejde med andre investorer. Det understøtter vores målsætning om at fremtidssikre dine pensionsinvesteringer og bidrage til de globale klimaambitioner.

Vores ambition er at investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling frem mod 2030

Vores investeringer skal være klimaneutrale senest i 2050

Vi tager hensyn til klimaforhold, når vi udvælger investeringer og påvirker selskaber i en grønnere retning

Vi rapporterer på investeringernes CO2-udledning

100 milliarder kroner i grøn omstilling

Vores målsætning er at investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Det er investeringer i selskaber, fonde eller projekter, der bidrager til at komme i mål med de globale klimaambitioner.

Læs mere

Påvirker selskaber i grøn retning 

Vi er i dialog med selskaber og stemmer på deres generalforsamlinger for at påvirke dem til at øge åbenheden omkring deres klimaarbejde, forpligtige sig til at arbejde med grøn omstilling og reducere CO2-udledningen, så de kan bidrage til Parisaftalens klimamål om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5°. Det er også et vigtigt værktøj i vores målsætning om at have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050. Vi samarbejder også med andre investorer for at påvirke selskaber til at blive mere klimavenlige. Det gør vi eksempelvis via Climate Action 100+. Læs mere om vores aktive ejerskab her.

 

Ekskluderer selskaber med skadelig klimaadfærd

I visse tilfælde mener vi ikke, at vi gennem aktivt ejerskab kan få selskaber til sætte en grøn kurs. Det betyder, at vi ikke investerer i selskaber, hvor en betydelig del af omsætningen stammer fra kul og tjæresand. Hertil investerer vi heller ikke i en række selskaber, der har en skadelig klimaadfærd og bidrager væsentligt til klimaforandringerne. Det er eksempelvis selskaber, der modarbejder strammere klimalovgivning, finansierer eller bygger nye projekter inden for fossile brændstoffer eller er involveret i afskovning af regnskove.

Læs mere her

CO2-neutrale investeringer i 2050

Vores ambition er at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Det har vi forpligtiget os til som medlem af det globale investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvilket understøtter vores arbejde med at investere i tråd med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5°.

Vi er i gang med at fastsætte delmålsætninger for, hvor meget investeringerne må udlede af CO2 i årene frem mod 2050. Det skal sikre, at vi kan iværksætte de mest effektive klimatiltag og nå vores målsætning.

Lav CO2-udledning fra investeringer

Danicas CO2-rapport viser CO2-belastning for investeringerne i aktier og virksomhedsobligationer. Rapporten for 2020 viser, at investeringerne udleder 21 ton CO2 per million kroner investeret, hvilket er 17 procent mindre CO2 end et kombineret globalt benchmark for aktier og virksomhedsobligationer.

Læs CO2-rapporten

Hvordan måler vi CO2-udledning?

Vi måler CO2-udledningen på baggrund af selskabernes forskellige aktivitetsområder eller såkaldte scopes på engelsk.

 • Scope 1

  Dette er den CO2, som selskaber udleder via egne faciliteter såsom bygninger, produktionsanlæg eller firmakøretøjer.

 • Scope 2

  Dette inkluderer den indirekte CO2-udledning fra den energi, som selskaber anvender til drift og produktion. Det er eksempelvis el og fjernvarme.

 • Scope 3

  Dette omfatter andre indirekte CO2-udledninger, der ikke er omfattet af scope 2. Scope 3 er klimabelastningen fra eksempelvis selskabets produkter og services samt distribution og anvendelse af selskabets produkter. Beregning af scope 3 er i mange tilfælde baseret på estimater ud fra selskabets størrelse, forretningsaktiviteter eller sektorgennemsnit. En stor del af selskabernes CO2-udledning er uden for deres egne aktiviteter.

  Eksempler på CO2-udledning inden for scope 3:

  • transport og distribution af råmaterialer
  • transport og distribution af produkter
  • affald generet ved produktion
  • arbejdsrelaterede rejser
  • medarbejdernes rejser frem og tilbage mellem bopæl og arbejdsplads
  • produkternes ressourceforbrug
  • bortskaffelse af affald

CO2-rapport: et værktøj til klimaarbejdet

CO2-rapporten bruger vi til at få en større forståelse af de risici og muligheder, der er relateret til klimaforhold og den grønne omstilling. Nye markedstendenser, efterspørgsel efter grønne løsninger, strammere klimaregulering og politiske klimaambitioner kommer nemlig til at få betydning for alle selskabers forretningsmodeller. Det kommer til at få særlig stor finansiel betydning for selskaber med en høj CO2-udledning og deres fremtidige vækstmuligheder.

 • Rapporten giver os et overblik over investeringernes samlede CO2-udledning. Den er et værktøj, som vi bruger som en del af vores ambition om at reducere investeringernes CO2-belastning. Det kan vi gøre gennem aktivt ejerskab, frasalg af investeringer med høj CO2-udledning eller ved at øge investeringer i selskaber, der understøtter den grønne omstilling.

  Når vi bruger værktøjerne, tager vi udgangspunkt i målsætningen om både at skabe attraktive og langsigtede afkast til kunderne samt bidrage til den grønne omstilling. For at gøre reel forskel mener vi, at en åben og nuanceret dialog med selskaber og andre interessenter er vejen frem til et grønnere samfund.