Din pension arbejder for grøn omstilling


Fremtiden er grøn, og vores mål er at bidrage til at skabe et CO2-neutralt samfund i tråd med Parisaftalens klimamålsætning. Vi mener, at virksomheder, der bidrager til den grønne omstilling, er fremtidens investeringer, og de kan give kunderne attraktive afkast og et trygt pensionsliv.*

100 milliarder kroner i grøn omstilling

Vi er i gang med at investere minimum 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030.

Klimaneutrale investeringer

Senest i 2050 vil vores investeringer være CO2-neutrale.

Fravælger klimaskabende virksomheder

Vi investerer ikke i en lang række virksomheder med væsentlig negativ klimapåvirkning som kul og tjæresand.

Klimahensyn

Vi tager hensyn til klimaet ved udvælgelsen af investeringer og søger at påvirke virksomheder til at reducere klimabelastningen.

Reducerer udledningen fra ejendomme

Vi er i gang med at reducere CO2-udledningen fra vores danske ejendomsinvesteringer med minimum 69 procent inden 2030.

Lav klimabelastning

Vores investeringer har i 2021 et CO2-aftryk, der er 46 procent lavere end det globale finansmarked.

Vi investerer sammen i fremtidens klimavenlige samfund

Vi er i gang med at investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling frem mod 2030. Det skal bidrage til et mere klimavenligt samfund og give vores kunder attraktive afkast med et grønt aftryk.


Læs mere

 

 

Senest i 2050 er dine investeringer CO2-neutraleSenest i 2050 vil vores investeringer være CO2-neutrale, og vi handler på den korte bane for at indfri målet.

Frem mod 2025 skal vores investeringer i fem af de mest klimaskadende sektorer falde med op til 35 procent. Ved at påvirke virksomheder til at reducere klimabelastningen kan vi passe på kundernes pensionsinvesteringer og gøre den største forskel for klimaet.


Læs mere

Virksomheder, du ikke investerer i

Vi investerer ikke i en række virksomheder med en skadelig klimapåvirkning. Det er virksomheder, hvor størstedelen af omsætningen kommer fra kul og tjæresand, eller som er involveret i aktiviteter og produkter, der bidrager væsentligt til klimaforandringerne. Det er eksempelvis rydning af regnskove eller manglende vilje til at gå fra sort til grøn energiproduktion.

Virksomheder fravælges, når vi mener, at vi ikke kan påvirke dem til at ændre adfærd og gå i en grøn retning.

 

Vi har aktuelt fravalgt over 500 virksomheder på grund af klima- og miljøskadende adfærd


Læs mere om vores eksklusioner her

Læs om vores og Danske Banks holdning til fossil energi her

 

Vi søger at gøre en forskel for klimaet

 

Vi investerer kundernes pensioner i en lang række virksomheder over hele verden, og det os giver mulighed for at påvirke dem på kundernes vegne til at reducere klimabelastningen og efterleve Parisaftalens klimamål. Gennem dialog med ledelsen eller ved at stemme på virksomhedernes generalforsamlinger præger vi dem til gå fra sort til grøn energi eller udvikle klimavenlige løsninger og produkter. På den måde er vores kunder med til at bane vejen for en mere bæredygtig fremtid.

 

I 2023 har vi:

 

haft cirka 700 dialoger med virksomheder om miljø- og klimaforhold.

stemt for over 70 klimaforslag på virksomhedernes generalforsamlinger.

Klimarapporter

 • Rapport om klimarelaterede risici (TCFD)

  Vores rapport om klimarelaterede risici følger anbefalingerne fra Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), som vi støtter via Danske Bank. Den viser, hvordan vi håndterer klimaforandringerne for at passe på kundernes pensionsinvesteringer og bidrager til grøn omstilling. Den viser også, hvor langt vi er med ambitionen om at investere i tråd med Parisaftalens mål om at begrænse global opvarmning til 1,5 grader.

  2022-rapporten viser:

  • Ultimo 2022 er investeringernes relative CO2-aftryk 15 procent lavere end et globalt markedsgennemsnit målt på CO2-udledninger fra scope 1, 2 og 3.
  • Ultimo 2022 er vores investeringer i aktier og virksomhedsobligationer forbundet med en temperaturstigning på 2,4 grader (målt på scope 1 og 2) og 2,8 grader (målt på scope 1, 2 og 3). Det er et fald på 0,1 grad målt på scope 1 og 2 og status quo målt på scope 1, 2 og 3 i forhold til 2020-niveauet.
  • Vi arbejder i to spor, for at investeringerne kan blive CO2-neutrale senest i 2050 og efterleve Parisaftalens temperaturmål på 1,5 grader. 
   - På den ene side er ambitionen at nedbringe CO2-udledningen for investeringer i fem nøglesektorer med op til 35 procent frem mod 2025. Hertil er målet at reducere CO2-intensiteten fra vores danske ejendomsinvesteringer med 69 procent frem mod 2030.
   På den anden side fokuserer vi på at øge investeringer i den grønne omstilling, hvor ambitionen er 50 milliarder kroner i 2023 og 100 milliarder kroner i 2030. Ultimo 2022 har vi investeret 37,7 milliarder kroner.

  Læs rapporten

 • EU's taksonomiforordning 

  Vores rapportering på EU’s taksonomiforordning viser, hvordan og i hviket omfang vores investeringsaktiviteter er forbundet med miljømæssig bæredygtige aktiviteter i overensstemmelse med EU taksonomien. Taksonomien er et klassificeringssystem, der definerer, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig.

  Læs mere

 • Climate Action 100+

  Via Danske Bank er vi medlem af klimainitiativet Climate Action 100+, hvor vi sammen med globale investorer påvirker de virksomheder med den største CO2-udledning i verden til at reducere deres klimabelastning. Målet er, at få virksomhederne til at omstille sig, så de efterlever målsætningerne i Parisaftalen.

  Se listen over vores investeringer i de virksomheder, som Climate Action 100+ er i dialog.

  Læs mere

 * Informationerne på denne side omfatter pensionsprodukterne Danica Balance, Danica Tidspension og Danica Traditionel.

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.