Klimafokus

Støtter grøn omstilling og skaber attraktive afkast

Investorer spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling. I Danica Pension har vi fokus på at bidrage til omstillingen til et klimavenligt samfund igennem vores investeringer, aktive ejerskab og samarbejde med andre investorer. Vi arbejder løbende på at kortlægge, integrere og tage hensyn til de væsentlige klimarelaterede risici og muligheder, der skabes af den grønne omstilling. Det gør os i stand til at skabe økonomisk trygge pensionsopsparinger og bidrage til Paris-aftalens klimamål.

Fremtidssikrer investeringer med grønt fokus

Vores ambition er at investere 100 mia. kroner i den grønne omstilling frem mod 2030 og have CO2-neutrale investeringer senest i 2050. Vi analyserer, hvordan selskaber håndterer klimaaspekter og påvirker dem til at reducere CO2-udledningen og bidrage til en grøn fremtid. Vores klimaarbejde gør os i stand til at udvælge de bedst mulige investeringer, levere attraktive afkast til kunderne og bidrage til at skabe en klimavenlig fremtid.

”Fremadrettet kommer vi til at øge investeringer i selskaber, der både leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling, og der er i gang med at omstille forretningen til grønnere energiformer. I takt med der kommer flere attraktive grønne investeringsmuligheder, vil en større del af kundernes pensionsopsparinger blive placeret i selskaber og projekter med en lav klimabelastning, og det kommer til at reducere den samlede CO2-belastning over tid. På den måde kan vi bruge kundernes pensionskroner til at gøre en forskel for klimaet og fremtidssikre attraktive afkast til pensionslivet.”Poul Kobberup, Investeringsdirektør i Danica Pension.

Investerer 100 mia. kroner i grøn omstilling

I fremtiden vil en større del af kundernes pensionsopsparinger blive investeret i den grønne omstilling. Vores 2030-ambition er at have 100 mia. kroner investeret i selskaber, fonde eller projekter, der bidrager til at komme i mål med de globale klimaambitioner.

Læs mere

Aktivt ejerskab skubber selskaber i en grøn retning

Body Vi bruger vores stemme og indflydelse som investor til at hjælpe, opfordre og skubbe selskaber i en grøn retning og omstille forretningen i overensstemmelse med Parisaftalens mål om en global temperaturstigning på maksimalt 1,5°. Samtidig spiller det aktive ejerskab en vigtig rolle for vores målsætning om at have en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2050. Vi stemmer på generalforsamlinger og er i direkte dialog med selskaber for at bidrage til, at selskaberne omstiller sig og går i en klimavenlig retning. Vi samarbejder også med andre investorer om den grønne dagsorden. Det gør vi eksempelvis via Climate Action 100+ eller IIGCC. Læs mere om vores aktive ejerskab her.

En grønnere oliebranche

Olieindustrien er en af de største klimasyndere, så det er vigtigt at dreje olieselskaber i en grønnere retning og blive medspiller i bevægelsen mod et klimaneutral samfund.
Læs hvordan vi påvirker olieindustrien mod grønnere energiformer her.

Eksklusion – når der ikke er udsigt til forbedringer

Det kan tage tid, før selskaber forbedrer sig og får iværksat en grøn omstilling af forretningen. Vi understøtter den proces gennem aktivt ejerskab. Men vurderer vi, at specifikke selskaber ikke forbedrer sig tilstrækkeligt over tid, og ser vi ikke andre muligheder for at lægge pres på selskabet, kan det føre til frasalg af selskabet eller indføring af en investeringsrestriktion over for selskabet. Det kan ske i det tilfælde, hvor vi vurderer, at de ikke tager hensyn til klimaet i tilstrækkelig grad og omstiller forretningen til en grøn økonomi.

Klimaneutrale investeringer i 2050

Danica Pensions investeringer skal være CO2-neutrale senest i 2050. Det har vi forpligtiget os til som medlem af det globale investorinitiativ Net-Zero Asset Owner Alliance, hvilket understøtter vores arbejde med at investere i tråd med Paris-aftalen om at begrænse den globale temperaturstigning til maksimalt 1,5°.

Vi er i gang med at fastsætte delmålsætninger for, hvor meget investeringerne må udlede af CO2 i årene frem mod 2050. Det skal sikre, at vi kan iværksætte de mest effektive klimatiltag og nå vores målsætning.

Lav CO2-udledning fra investeringer

I 2020 publicerede vi for første gang en CO2-rapport, der viser CO2-belastning for investeringerne i aktier og virksomhedsobligationer. Rapporten viser, at investeringerne udleder 33 ton CO2 per million kroner investeret, hvilket er 21 procent mindre CO2 end et kombineret globalt benchmark for aktier og virksomhedsobligationer.

Færre investeringer i CO2-intensive selskaber

Den lavere klimabelastning skyldes primært, at vi har færre investeringer i selskaber inden for sektorer med høj CO2-udledning som eksempelvis energi og minedrift. Dernæst har vi investeringer i selskaber inden for eksempelvis forsynings- og bilindustrien med et lavere klimaaftryk end sektorernes gennemsnit.

Læs CO2- rapporten for 2019

Hvordan måler vi CO2-udledning?

Vi måler CO2-udledningen på baggrund af selskabernes forskellige aktivitetsområder eller såkaldte scopes på engelsk.

 • Scope 1

  Scope 1

  Dette er den CO2, som selskaber udleder via egne faciliteter såsom bygninger, produktionsanlæg eller firmakøretøjer

 • Scope 2

  Scope 2

  Dette inkluderer den indirekte CO2-udledning fra den energi, som selskaber anvender til drift og produktion. Det er eksempelvis el og fjernvarme.

 • Scope 3

  Scope 3

  Dette omfatter andre indirekte CO2-udledninger, der ikke er omfattet af scope 2. Scope 3 kendetegnes ved at være klimabelastningen fra eksempelvis selskabets produkter og services samt distribution og anvendelse af selskabets produkter. Beregning af scope 3 er i mange tilfælde baseret på estimater ud fra selskabets størrelse, forretningsaktiviteter, sektorspecifikke fysiske faktorer eller sektorgennemsnit. På trods af beregningsusikkerheden mener vi, at det er vigtigt at inddrage scope 3-udledningen i klimaanalysen af investeringerne, da størstedelen af selskabernes CO2-udledning er uden for deres egne aktiviteter. Det giver derfor det mest retvisende billede af investeringens klimabelastning ved at indregne scope 3-udledningen.

  Eksempler på CO2-udledning inden for scope 3:

  • transport og distribution af råmaterialer
  • transport og distribution af produkter
  • affald generet ved produktion
  • arbejdsrelaterede rejser
  • medarbejdernes rejser frem og tilbage mellem bopæl og arbejdsplads
  • produkternes ressourceforbrug
  • bortskaffelse af affald

CO2-rapport: et værktøj til klimaarbejdet

CO2-rapporten bruger vi til at få en større forståelse af de risici og muligheder, der er relateret til klimaforhold og den grønne omstilling. Nye markedstendenser, efterspørgsel efter grønne løsninger, strammere klimaregulering og politiske klimaambitioner kommer nemlig til at få betydning for alle selskabers forretningsmodeller. Det kommer til at få særlig stor finansiel betydning for selskaber med en høj CO2-udledning og deres fremtidige vækstmuligheder.

 • Rapporten giver os et overblik over investeringernes samlede CO2-udledning. Den er et værktøj, som vi bruger som en del af vores ambition om at reducere investeringernes CO2-belastning. Det kan vi gøre igennem aktivt ejerskab, frasalg af investeringer med høj CO2-udledning eller ved at øge investeringer i selskaber, der understøtter den grønne omstilling.

  Når vi bruger værktøjerne, tager vi udgangspunkt i målsætningen om både at skabe attraktive og langsigtede afkast til kunderne samt bidrage til den grønne omstilling. For at gøre reel forskel mener vi, at en åben og nuanceret dialog med selskaber og andre interessenter er vejen frem mod et grønnere samfund.

Vi stresstester investeringernes klimabelastning

I 2020 lavede vi den første stresstest af selskaberne i vores aktie- og kreditinvesteringer, hvor vi målte, hvor meget CO2 selskaberne forventes at udlede og dermed bidrage til den globale temperaturstigning på kort og lang sigt. Analysen viste blandt andet, at frem mod 2030 forventes 80 procent af aktieinvesteringerne at være på linje med Paris-aftalens klimamål. Frem mod 2050 falder det til 55 procent af aktieinvesteringerne. Analysen viser, at der er behov for mere ambitiøse klima- og forretningsstrategier hos en del af selskaberne, og at de forpligtiger sig til at reducere deres CO2-udledning.

Arbejder for bedre data og større transparens

Vi arbejder løbende på at forbedre metoderne og datakvaliteten inden for klimaforhold, så vi bedst muligt kan:

 • måle investeringernes klimarelaterede risici og muligheder
 • investeringernes CO2-udledning
 • iværksætte tiltag, der understøtter vores ambition om en CO2-neutral investeringsportefølje senest i 2030 i tråd med Parisaftalens ambition om en maksimal temperaturstigning på 1,5°.

Samtidig styrker vi løbende vores transparens omkring investeringernes klimaaspekter og har som mål at rapportere i overensstemmelse med anbefalingerne fra TCFD.