Hvad investerer
Danica Balance Bæredygtigt Valg i?

Med Danica Balance Bæredygtigt Valg bliver din opsparing investeret med særligt fokus på bæredygtighedsfaktorer. Der investeres derfor i aktier og erhvervsobligationer fra udvalgte selskaber, i bæredygtige obligationer og i alternative investeringer inden for eksempelvis vedvarende energi.

Vi udvælger investeringerne på forskellige måder. Vi håndplukker erhvervsobligationerne og en del af aktieinvesteringerne blandt selskaber, der arbejder på at gøre en forskel for eksempelvis klima, miljø, sundhed, fødevareproduktion eller andre sociale forhold, og som således understøtter FN’s verdensmål. Det kan både være selskaber, der allerede er ’best in class’ i forhold til deres fokus på bæredygtighedsfaktorer, men også selskaber, der endnu har et stykke vej at gå, men som bevidst arbejder på at bevæge sig sikkert i den rigtige retning.

Danica Balance Bæredygtigt Valg indeholder også porteføljer af aktier i forskellige geografiske regioner. Med udgangspunkt i markedsindeks for de forskellige områder har vi udvalgt de selskaber, som viser vilje til at tilpasse deres forretningsmodeller og deres udledning af drivhusgasser i henhold til Parisaftalens målsætninger. Samtidig frasorterer vi selskaber, som samlet set udviser svag performance på en række forskellige bæredygtighedsparametre.

Vi investerer ikke i alkohol, fossile brændstoffer, gambling, kontroversielle våben, militært udstyr, pornografi eller tobak samt udvalgte selskaber, der har udfordringer inden for eksempelvis normer og etik.

Sådan udvælger vi investeringerne

Danica Balance Bæredygtigt Valg investerer i en række investeringsfonde, der risikomæssigt svarer til dem, der benyttes i det normale Danica Balance, men som har øget fokus på bæredygtighedsaspekter.

For at opnå samme risikoniveau som på de normale investeringsmuligheder i Danica Balance, indeholder Danica Pension Mix Bæredygtig Valg og Danica Pension Defensiv Bæredygtig Valg Defensiv lidt flere aktier end de tilsvarende fonde i det normale Danica Balance.

Figuren herunder viser investeringsfordelingen for de tre primære fonde i Danica Balance Bæredygtigt Valg: ”Danica Pension Offensiv Bæredygtigt Valg”, ”Danica Pension Mix Bæredygtigt Valg” og ”Danica Pension Defensiv Bæredygtigt Valg”

 

Danica Pension Offensiv Bæredygtigt Valg

Danica Pension Mix Bæredygtigt Valg

Danica Pension Defensiv Bæredygtigt Valg

Danica Pension Offensiv
Bæredygtigt Valg

Danica Pension Mix
Bæredygtigt Valg

Danica Pension Defensiv
Bæredygtigt Valg

Aktier
Aktivt udvalgte aktier
Aktier fra indeks

Læs mere

Bæredygtige obligationer
Grønne obligationer
Sociale obligationer
Obligationer med bæredygtighedsmål

Læs mere

Kreditobligationer
Investments Grade erhvervsobligationer
High yield erhvervsobligationer

Læs mere

Alternative investeringer
Investeringer i projekter med fokus på vedvarende og ren energi
Mikrolån

Læs mere

Hvad investerer du ikke i
med Danica Balance bæredygtigt valg?

I Danica Balance Bæredygtigt Valg er der også en række selskaber, vi sorterer helt fra og slet ikke investerer i. Det er selskaber, der er involveret i følgende forretningsområder:

 


Alkohol
Selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra alkohol, er ekskluderet.


Normbaserede restriktioner
Vi kan beslutte at indføre investeringsrestriktioner over for selskaber, hvis de har udfordringer inden for eksempelvis normer og etik, eller hvis det aktive ejerskab ikke fører til positive forandringer over tid.


Fossile brændstoffer
Selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra fossile brændstoffer, er ekskluderet.


Gambling
Selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra gambling, er ekskluderet.


Kontroversielle våben
Vi investerer ikke i selskaber, som er involveret i kontroversielle våben. Det omfatter klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben samt atomvåben.


Militært udstyr
Selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra militært udstyr, er ekskluderet.


Pornografi
Selskaber, hvor mere end en procent af omsætningen stammer fra pornografi, er ekskluderet.


Tobak
Vi investerer ikke i selskaber, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra tobak.


Din normale Danica Balance investering er også underlagt restriktioner, men kun et udvalg af de ovenstående.

Læs mere om det her


Det er markedsstandard at anvende 5% som øvre grænse for, hvor stor omsætning et selskab må have fra produkter eller aktiviteter som f.eks. tobak eller fossile brændstoffer. Omsætningsgrænserne anvendes eksempelvis for Svanemærkede Investeringsfonde og af klimagruppen Ansvarlig Fremtid.

Årsagen til, at grænsen er sat højere end 0% er, at fastlæggelsen af aktiviteterne bag et selskabs omsætning er forbundet med en vis usikkerhed. En grænse på f.eks. 5% er blevet accepteret som markedsstandard, da det sikres, at vi ikke investerer i selskaber, som har betydelige aktiviteter inden for fx fossile brændstoffer, mens vi undgår at udelukke selskaber, som ikke har betydelige aktiviteter her, og hvor forretningsaktiviteter og indtjening stammer fra helt andre aktiviteter end det pågældende.

Hvilke investeringsmåder kan jeg vælge?

Med Danica Balance Bæredygtigt Valg kan du vælge samme investeringsmåder, som du kan vælge med det normale Danica Balance. Læs mere om investeringsmåderne her. Du kan selv vælge, hvor stor en andel af din opsparing, du vil placere i Danica Balance Bæredygtigt Valg.

Hvad kan jeg forvente af afkastet?

I Danica Balance Bæredygtigt Valg investerer vi med et ekstra fokus på bæredygtighedsfaktorer og fravælger selskaber, investeringer og aktivtyper, hvis de ikke lever op til vores kriterier. Investeringer bliver også fravalgt, hvis vi ikke har nok data til at vurdere bæredygtighedsforholdene med tilstrækkelig sikkerhed. Derfor kan vi, på nuværende tidspunkt, ikke opnå helt den samme spredning af investeringerne, som vi kan i det normale Danica Balance.

Det betyder, at du på kort sigt må forvente et lavere afkast i Danica Balance Bæredygtigt Valg, ved uændret investeringsrisiko, som i det normale Danica Balance. Vi forventer generelt, at forskellen vil være større for investeringer med lav risiko end for investeringer med højere risiko. På længere sigt forventer vi, at de forventede afkast på de to versioner af Balance vil nærme sig hinanden.

Rådet for Afkastforventninger opdaterer løbende deres officielle forventninger til forskellige investeringstypers risiko og forventede afkast. Du kan nedenfor se de forventede afkast for henholdsvis det normale Danica Balance og Danica Balance Bæredygtigt Valg med udgangspunkt i rådets forventninger.

Se faktiske afkast her

 • Mix Højt risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Bæredygtigt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

   


 • Mix Middel risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Bæredygtigt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

 • Mix lavt risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Bæredygtigt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

Hvad hvis jeg har garanti på min opsparing?

Du kan godt vælge Danica Balance Bæredygtigt Valg, selvom du har tilknyttet en garanti til din opsparing. Det er dog ikke alle fondene, du på nuværende tidspunkt kan få med det større fokus på bæredygtighedsfaktorer, når du har en aktiv garanti.

Når du har valgt den normale Balance, og din Balancegaranti er gældende, investerer du i Danica Pension Offensiv samt en eller flere særlige obligationsfonde med forskellige rentefølsomheder:

 • Danica Pension Korte Obligationer
 • Danica Pension Lange Obligationer
 • Danica Pension Ultralange Obligationer

Dine investeringer i disse fonde er en forudsætning for, at vi kan give dig en garanti på dine udbetalinger. Fondene investerer i traditionelle stats- og realkreditobligationer.

Udbuddet af bæredygtige obligationer er imidlertid endnu ikke tilstrækkeligt til, at vi er i stand til at forvalte udgaver af Danica Pension Lange Obligationer og Danica Pension Ultralange Obligationer med bæredygtige obligationer på en hensigtsmæssig måde, så her må vi fortsat investere i traditionelle obligationer i Danica Balance Bæredygtigt Valg.

Der findes til gengæld tilstrækkeligt med bæredygtige obligationer til, at vi kan tilbyde en fond - Danica Pension Korte Obligationer Bæredygtigt Valg – som udelukkende investerer i korte bæredygtige obligationer.

This page is also available in English

Read more