Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

Om Danica Pensionsforsikring A/S

Hvilke oplysninger registrerer vi og hvor får vi dem fra?

Når du bliver kunde hos os, beder vi dig om en række oplysninger såsom navn, køn, adresse, stilling og CPR-nummer. Vi bruger oplysningerne til at behandle dine pensionsordninger og give dig den rette service.

De fleste oplysninger, får vi fra dig. Vi indhenter dog også oplysninger fra offentligt tilgængelige registre, som f.eks. det centrale Personregister, så vi altid har de dine rigtige adresseoplysninger m.v. Hvis din pension er oprettet gennem din arbejdsgiver, får vi oplysninger om din løn fra din arbejdsplads.

Oplysningerne registreres i Danica Pensionsforsikring A/S' centrale kunderegister.

Når vi antager din forsikring, eller hvis vi skal behandle en skade, kan det være nødvendigt for os at få oplysninger om dit helbred hos f.eks. din praktiserende læge, sygehuset, Arbejdsskadestyrelsen eller andre dele af sundhedsvæsenet. Vi kan også have brug for oplysninger om dine sociale forhold fra de offentlige myndigheder. Vi kan dog kun indhente oplysninger om helbred, sociale forhold m.v., hvis vi får lov til det af dig forinden. Du vil derfor i disse særlige situationer blive bedt om at underskrive en særskilt samtykkeerklæring til brug for indhentning af oplysninger om private forhold.

Vi registrerer eventuelle elektronisk afgivne besvarelser vedrørende helbred. Vi registrerer desuden resultatet af vores helbredsvurdering. Derudover registrerer vi ikke helbredsoplysninger. Oplysninger om indtægtsforhold bliver registreret, hvis forsikringens karakter gør det nødvendigt.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Loven kræver, at vi har dit navn, din adresse og dit CPR-nummer. For at opfylde den aftale, vi har indgået med dig, er der desuden visse oplysninger, som er nødvendige for os at have. Typisk vil det være oplysninger om dit job, din løn og dit helbred.

Vi bruger dine oplysninger til administration, rådgivning, kundepleje og til skadebehandling, hvis du har fået en skade.

Helbredsoplysninger og oplysninger om sociale forhold bruges alene til de helt specifikke formål, som vi har indhentet dem til, f.eks. til behandling af en skade.

Hvem kan vi give dine oplysninger til?

Vi videregiver ikke dine oplysninger, vi har om dig til andre. Vores ansatte har tavshedspligt og dine oplysninger vil til enhver tid blive behandlet med fuld fortrolighed.

Dog har vi i særlige tilfælde pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, som f.eks. skattemyndighederne.

Fortrolige oplysninger om rent private forhold, såsom helbredsoplysninger, kan vi udveksle med Arbejdsskadestyrelsen og andre offentlige myndigheder, forsikringsselskaber og specialister m.v., men kun når du udtrykkeligt har givet dit samtykke hertil.

Hvis du misligholder dine betalingsforpligtelser over for Danica Pensionsforsikring A/S, har Danica Pensionsforsikring A/S mulighed for at videregive oplysning til kreditoplysningsbureauer og / eller advarselsregistre i henhold til de regler, der gælder.

Danica Pensionsforsikring A/S kan kun videregive dine oplysninger til andre selskaber end danske forsikringsselskaber i koncernen og til andre samarbejdspartnere, som f.eks. Codan, hvis du har givet dit samtykke hertil.

Alle selskaber i koncernen og alle vores samarbejdspartnere er underlagt tavshedspligt. Dine oplysninger vil altid blive behandlet med fuld fortrolighed.

Hvordan siger du ja eller nej?

Du tager stilling til, om vi må videregive dine oplysninger til vores samarbejdspartnere og andre selskaber end danske forsikringsselskaber i koncernen ved at udfylde en samtykkeerklæring. I samtykkeerklæringen kan du enten sige "ja" eller "nej" til, om vi må videregive dine oplysninger til brug for rådgivning og markedsføring. Du siger samtidig "ja" eller "nej" til om vi må markedsføre overfor dig.

Du kan til enhver tid opsige de samtykker, du har givet til Danica Pensionsforsikring A/S.

Brug af efterforskning

Ligesom vi bestræber os på kun at have tilfredse kunder, som får en fair og ordentlig behandling, skal vi også sikre, at vi udbetaler korrekte og berettigede erstatninger. Det skal vi, fordi fejlagtige eller uberettigede udbetalinger vil ramme vores øvrige kunder i form af højere priser på forsikringerne og dermed mindre til pensionsopsparing.

Danica Pensionsforsikring A/S har til sikring af dette en afdeling, som undersøger sager, hvor vi har grund til at tro, at grundlaget for udbetalingen ikke er korrekt. Disse undersøgelser følger forsikringsbranchens etiske kodeks for udredningsarbejde, og vi følger naturligvis gældende lovgivning på området.

Indsigt i registrerede oplysninger

Du kan altid få oplyst, hvilke oplysninger Danica Pensionsforsikring A/S har om dig. Du kan også få oplyst, hvilke samtykker du har givet og hvilke oplysninger, vi dermed kan videregive til hvem. Du skal blot skrive til:
Danica Pensionsforsikring A/S
Bernstorffsgade 50
1577 Kbh. V
eller via e-mail til: kontakt@danica.dk
Hvis der er fejl i dine oplysninger, retter vi naturligvis straks fejlen og underretter de andre selskaber m.v., som kan have fået forkerte oplysninger.

Klage over Danica Pensionsforsikring A/S' behandling af oplysninger

Du kan klage over Danica Pensionsforsikring A/S behandling af kundeoplysninger ved at henvende dig til:
Danica Pensionsforsikring A/S
Bernstorffsgade 50
1577 Kbh. V

Der er også mulighed for at klage til
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 Kbh. K
e- mail : dt@datatilsynet.dk

Kundekontakt pr. e-mail

Efter de gældende regler kan Danica Pensionsforsikring A/S kun kontakte potentielle kunder pr. e-mail til brug for markedsføring, hvis kunden udtrykkeligt har anmodet om det.

I øvrigt sender Danica Pensionsforsikring A/S ikke følsomme oplysninger pr. e-mail, før der foreligger et sikkert og almindeligt udbredt krypteringsværktøj, som kan sikre, at sådanne oplysninger ikke kommer uvedkommende i hænde.

Hvad kan vi hjælpe med?

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?