Elever

For elever omfattet af arbejdsmarkedsoverenskomst, og hvor arbejdsgiveren har pensionsaftale med Danica Pension.

Det er som led i overenskomstforhandlingerne 2010 mellem visse arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer aftalt, at elever, der i øvrigt ikke er med i pensionsaftalen, fra 1. marts 2011 skal omfattes af en særlig forsikringspakke.

Hvis du har medarbejdere under en sådan overenskomst, betaler arbejdsgiveren for dækninger ved tab af erhvervsevne, død og visse kritiske sygdomme. Man er kun dækket under elevtiden, og forsikringspakkens dækninger bortfalder uden mulighed for videreførsel ved elevtidens ophør, ved medarbejderens fratræden eller hvis medarbejderen i stedet skal omfattes af arbejdsgiverens almindelige pensionsordning.

De nærmere vilkår for forsikringspakken er aftalt mellem Danica Pension og Forenede Gruppeliv. Forenede Gruppelivs almindelige forsikringsbetingelser er gældende i det omfang, de ikke er fraveget ved aftalen mellem Danica Pension og Forenede Gruppeliv.

Læs mere om Forenede Gruppeliv

På grundlag af en dom afsagt i Højesteret i december 2010 antages det, at også elever ansat uden for overenskomst har krav på at være omfattet af den særlige forsikringspakke. Det forudsættes dog, at disse elever har samme lønvilkår, som overenskomstansatte elever.

Du og dine medarbejdere er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til forsikringspakken.

Læs forsikringsbetingelserne

Hent indmeldelsesblanket (pdf)

Vil du lære Danica Pension lidt bedre at kende?