Hvordan er det gået med afkastet i 2019?

2019 udviklede sig særdeles positivt for vores kunder, som sparer op til pension. Det skyldes blandt andet, at renterne faldt, og at vi oplevede pæne aktiekursstigninger året igennem. Derudover har vores porteføljer – og ikke mindst aktieporteføljerne – klaret sig bedre end aktiemarkedet generelt. Vores kunder, der sparer op til pension med Danica Balance, har derfor fået gode afkast på mellem 9,9 procent (lav risiko, 5 år til pension) og 25,5 procent (høj risiko, 30 år til pension).

Samtidig har vi i Danica Pension holdt fast i vores langsigtede strategi – og vi har investeret mere af kundernes pensionsopsparing i alternative investeringer, der igennem flere år har givet gode, stabile afkast, og i grønne investeringer.

Hvorfor gik det så godt på de finansielle markeder i 2019 – og hvordan forventer vi, at det går i 2020?

2019 var præget af store politiske og økonomiske usikkerheder i form af opblussen af handelskrigen mellem især USA og Kina samt Brexit – og der har i perioder været tegn på opbremsning i økonomien. Globalt set har virksomhederne dog generelt forberedt sig på lidt lavere vækst og har leveret pæne resultater, og samtidig har centralbankerne med en fast hånd understøttet den økonomiske udvikling med fortsat lempelig pengepolitik.

Alt dette har medført en generel positiv undertone på aktiemarkederne – ikke mindst i USA og Europa, hvor aktiekurserne er steget med op mod 30 procent. Men obligationer, kredit, alternative investeringer og ejendomsinvesteringer har også leveret positive afkast, om end i mindre grad. Faktisk er det kun investeringer i pengemarkedet og det korte obligationsmarked, som har oplevet mindre negative afkast.

I Danica Pension er vi kommet godt gennem 2019, fordi vi har holdt fast i den langsigtede strategi. Vi forventer derfor også at fastholde vores langsigtede strategiske tilgang til sammensætningen af investeringerne i 2020. Ovenpå et rigtig godt år i 2019 kommer vi dog nok til at se mere normale afkast i 2020.

Vi er i de senere år begyndt at investere en større del af kundernes pensionsopsparing i den grønne omstilling. Hvilke tiltag har der været inden for grøn investering i 2019 – og hvilke kommer i 2020 og fremover?

Klimaspørgsmål og grøn omstilling står fortsat højt på den globale dagsorden, og som investor kan vi være med til at bidrage til et grønnere samfund. I dag har vi allerede investeret mere end 11 mia. kroner i grønne investeringer som for eksempel grønne obligationer, bæredygtighedscertificerede ejendomme eller infrastrukturfonde, der investerer i vedvarende energiprojekter som solcelle- og vindparker.

Det internationale fokus på at skabe en mere klimavenlig økonomi giver os endnu flere spændende muligheder for at øge investeringerne i grøn omstilling i takt med, at forbrugerne i stigende grad vil efterspørge klimavenlige løsninger og produkter, og at der forventeligt kommer strammere klimaregulering. I 2019 satte vi derfor en ambitiøs målsætning om at have 100 mia. kroner af kundernes samlede pensionsopsparinger investeret i den grønne omstilling i 2030 for både at skabe attraktive, langsigtede afkast til kunderne og bidrage til de internationale klimamål som Paris-aftalen og FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi vil derfor for eksempel øge investeringer i selskaber, der leverer produkter og løsninger til den grønne omstilling, eller selskaber der er i gang med at omstille deres forretning til at være baseret på mere klimavenlige energiformer. Hertil kan vi også øge investeringerne i vedvarende energiprojekter inden for eksempel sol- og vindenergi. For at sprede risici vil vores investeringer i den grønne omstilling være inden for aktier, obligationer, infrastrukturfonde, direkte investeringer, ejendomme mm.