Danica Pensions
rapportering på EU’s
taksonomiforordning

 

Vi støtter EU’s ambition om at øge investeringer i aktiviteter, der kan skabe et mere klimavenligt og bæredygtigt Europa.

 

EU har udviklet en taksonomi, der er centralt for dette arbejde og har seks miljømål:

 • Modvirkning af klimaændringer
 • Tilpasning til klimaændringer
 • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand- og havressourcer
 • Omstilling til en cirkulær økonomi
 • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
 • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Definerer miljømæssigt bæredygtige aktiviteter

For at indfri miljømålene definerer taksonomien en række krav til økonomiske aktiviteter, de skal leve op til for at være klassificeret som miljømæssig bæredygtige. Overordnet betyder det, at aktiviteten skal bidrage væsentligt til mindst et af de seks mål og må samtidig ikke gøre væsentlig skade på målene.

Vi er positive over for taksonomiens målsætning om at skabe en fælles definition på en miljømæssigt bæredygtig aktivitet for på den måde at kunne øge bæredygtige investeringer, da det også guider os i vores ambition om at have CO2-neutrale investeringer og bidrage til en bæredygtig omstilling af samfundet.

Taksonomien udvikles hele tiden, og den vil i de kommende år blive udvidet og opdateret med yderligere kriterier for flere aktiviteter inden for alle taksonomiens seks miljømål. I dag har taksonomien sat krav for op til cirka 100 aktiviteter inden for 13 sektorer, hvilket omfatter de to mål, der er knyttet til klimaforhold; nemlig modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer. 


Hvad omfatter taksonomirapporten?

Vi er forpligtet til at vise, hvor stor en andel af vores investeringer, som er placeret i aktiviteter, der er omfattet og ikke omfattet af EU’s taksonomi. For at skabe større transparens supplerer vi med en frivillig rapportering under taksonomiforordningen. Her inkluderes flere af vores investeringer, hvilket betyder, at vi kan rapportere på, hvor stor en andel af investeringerne inden for ejendomme, alternative investeringer, aktie-, obligationer- og kreditporteføljen, der er omfattet af taksonomien.

Rapporteringen vil udvikle sig

Fra 2024 skal vi rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer der er placeret i aktiviteter, som lever op til taksonomiens kriterier og krav. Det stiller skrappere krav til aktiviteterne end de nuværende krav for at være omfattet af taksonomien.


Rapporteringskrav ændres fra 2024

Uændrede rapporteringskrav i 2023

I 2023 skal vi ligesom i 2022 rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer som er placeret i aktiviteter, der er omfattet af taksonomien.

 

 

 

 

Skærpede krav til aktiviteter fra 2024

Fra 2024 skal vi overgå til at rapportere, hvor stor en andel af vores investeringer der er placeret i aktiviteter, som lever op til taksonomiens krav for at være miljømæssig bæredygtig. Der er skærpede krav for at opfylde dette i forhold til kun at være omfattet af taksonomien. Derfor vil der være færre investeringer, der lever op til taksonomien end investeringer, der er omfattet af taksonomien.

For at leve op til taksonomien skal en aktivitet:

 • bidrage væsentligt til et eller flere af taksonomiens seks miljømål
 • opfylde specifikke miljøkriterier (de såkaldte tekniske screeningskriterier)
 • ikke gøre væsentlig skade på de seks miljømål
 • herudover skal virksomheden, der udøver den pågældende aktivitet, overholde en række sociale minimumsstandarder (f.eks. efterleve menneske- og arbejdstagerrettigheder).

Hovedkonklusioner i 2022-taksonomirapporten

Procentvis andel af investeringer der er eller ikke er placeret i aktiviteter, som er omfattet af taksonomiens to mål; modvirkning af klimaændringer og tilpasning til klimaændringer.

Obligatorisk del

 • 11,8% af vores investeringer inden for ejendomme og alternative investeringer er placeret i aktiviteter, der er omfattet af taksonomien (8,7% i 2021).
 • 45,9 % af hele investeringsporteføljen er placeret i aktiviteter, der ikke er omfattet af taksonomien (60,7% i 2021).

Frivillig del:

 • 16,8% af vores samlede investeringer inden for aktier, kreditobligationer, ejendomme og alternative investeringer er placeret i aktiviteter, der er omfattet af taksonomien (12,6 % i 2021).

Ændringerne fra 2021 til 2022 skyldes en stigning i investeringerne i ejendom, en stigning i andelen af alternative investeringer der er omfattet af taksonomien samt bedre datadækning for kreditobligationer i 2022. Derudover er de samlede investeringer (AuM) faldet fra 2021 til 2022.

Læs rapporten

Spørgsmål og svar

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes