Bestyrelsen i Danica Pension er:

  • Carsten Egeriis, formand
  • Charlott Due Pihl
  • Christoffer Møllenbach, Næstformand
  • Christoffer Kanstrup
  • Ib Katznelson
  • Jesper Koefoed
  • Kenneth Stricker-Nielsen
  • Linda Olsen
  • René Karsten Jensen

Danica Pension består af selskabet

Danica Pension,
Livsforsikringsaktieselskab
CVR-nr. 24 25 61 46
København DK 
Vedtægter for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (pdf)

Mangfoldighed i bestyrelsen
Bestyrelsen i Danica Pension har vedtaget en politik om mangfoldighed, som fastlægger rammerne for at sikre blandt andet mangfoldighed i bestyrelsen.

Politikken definerer, hvilke kompetencer den samlede bestyrelse skal besidde, og der sker en løbende vurdering af, om bestyrelsens kompetencer er tilstrækkelige. Mangfoldighed i bestyrelsens kompetencer er afgørende for bestyrelsens virke.

For at fremme mangfoldighed i Danica-koncernen er der også fokus på det underrepræsenterede køn i alle ledelseslag. 

Læs mere i Årsrapporten

 

Der blev i 2023 afholdt 11 bestyrelsesmøder.

Revisionsudvalg

Danica Pensions revisionsudvalg er etableret i henhold til ”Revisorlovens § 31”. 

Opgaver
Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold. Det drejer sig om forhold, som bestyrelsen, udvalget selv, den interne revisionschef eller den eksterne revision ønsker gennemgået nærmere, før sagen fremlægges for bestyrelsen. 

Møder
Udvalget blev oprettet i december 2011.

I 2023 blev der afholdt 5 møder i Revisionsudvalget.

Medlemmer
Jesper Koefoed*
Christoffer Møllenbach

“En samlet bestyrelse har besluttet at udpege Jesper Koefoed til kvalificeret medlem af revisionsudvalget. Jesper Koefoed er Cand.Merc.Aud fra CBS i 1989 og har siden 1992 praktiseret som statsautorisret revisor, men har fra juli 2019 deponeret sin beskikkelse og påbegyndt en bestyrelseskarriere. Han har betydelig erfaring med revision og rådgivning af især store virksomheder om corporate governance, og herunder med arbejdet i Revisionsudvalg. Han har tillige betydelig dansk og international ledelseserfaring fra revisions- og konsulentbranchen og har nu bestyrelseshverv i flere danske selskaber.

På baggrund af kvalifikationerne, er det bestyrelsens opfattelse, at Jesper Koefoed kan foretage en selvstændig vurdering af, om Danica-koncernens regnskabsaflæggelse, interne kontrol, risikostyring og lovpligtige revision er tilrettelagt og gennemført på en hensigtsmæssig måde set i forhold til koncernens størrelse og kompleksitet.”

Kommissorium for Revisionsudvalget