Hvad har vores danske ejendomsinvesteringer at gøre med sjældne og fredede dyr som æbleglassværmer og syngende grøn frø, den fredede plante skovhullæbe eller den rødlistede ærteblomst Krat-Vikke, der er i høj risiko for at uddø i den danske natur? De lever på arealerne ved de danske ejendomme, som vi har investeret i og er en af grundene til, at vi vil sikre forbedre bynaturen.
Ambitionen er, at arealerne ved vores eksisterende og ny danske ejendomme samlet set skal være naturpositive senest i 2030 i forhold til i dag. Det betyder, at kvaliteten og variationen af arealernes bynatur genoprettes og forbedres, så der kan komme bedre levebetingelser for dyr og planter og grobund for større variation i biodiversiteten. Samtidig kan mere mangfoldige, grønne uderum have en positiv effekt på menneskers trivsel og mentale sundhed.

fd018785-635b-4c59-add3-0c8a538b3024

 

Bedre bynatur skal bidrage til større livskvalitet og attraktive ejendomme

Konkret tager biologer ud på de enkelte arealer og kortlægger naturtilstanden, og ud fra det sættes der mål for den fremtidige naturtilstand. Forskellige naturfremmende projekter og tiltag iværksættes for at indfri målene som eksempelvis kan være at plante forskellige træer, urter eller buske, etablere vandhuller eller lavninger, udså blomsterfrø eller udlægge sten og dødt ved. Hertil vil der også være fokus på, at selve driften af arealerne bidrager til, at bynaturen og dens biodiversitet gradvist forbedres.

”Vi tror på, at vores ejendomme bliver mere attraktive ved at skabe bedre og mere indbydende, grønne arealer, som kan have en positiv indvirkning på sundhedsmæssige aspekter. Med helhedsorienterede naturprojekter kan vi også indtænke klimatilpasningsløsninger, så ejendommene bliver mere modstandsdygtige over for ændrede klimamønstre. Ultimativt skal det bidrage til at fremtidssikre værdien af ejendommene og afkastet til vores pensionskunder,” siger Michael Nielsen, adm. direktør i Danica Ejendomme og uddyber:  

”Den globale biodiversitetskrise løses ikke i byområder men i store sammenhængende områder i det åbne landskab. Men vi kan bidrage til et bedre livsgrundlag for dyr og vegetationen ved at øge variationen i bynaturen og skabe grønne korridorer i landskabet. Studier viser også, at når mennesker bor tæt på naturen eller grønne byområder, så har de større livskvalitet og mindre risiko for at udvikle stress eller depression. Den effekt ønsker vi at understøtte og er på linje med Danica Pensions generelle ambition at hjælpe kunderne til bedre sundhed.”

Årligt igangsættes naturforbedrende projekter og tiltag på arealerne for mellem tre og fem eksisterende ejendomme og udviklingsprojekter, mens andre arealer løbende vil overgå til en naturfremmende drift.

Naturprojekt er i gang i Kolding

På erhvervsejendommen Kolding Åpark er vi allerede i gang med at omdanne en gold græsplæne til et bynaturområde. Projektet er lavet sammen med virksomhedslejerne i ejendommen, der er arkitekter og biologer, og de har været med til at forme projektet og bringe deres viden i spil.

Blandt andet skabes der flere niveauer i terrænet med lavninger og skråninger, og der anlægges forskellige områder med plads til krat, kvasbunker eller urte- og blomsterbede. Der plantes også forskellige træer, buske og planter, og gamle træstammer, redekasser og sten placeres også rundt på området. Det varierede bylandskab gør, at flere forskellige arter bedre kan finde levesteder og fødekilder på arealet igennem hele året. Det gælder eksempelvis for sommerfugle, insekter, biller, græshopper og bier.