I Montreal sidste år blev verdens lande enige om en historisk aftale, der skal bremse ødelæggelsen af naturen og biodiversiteten og genoprette den. Et centralt element i aftalen er, at virksomheder og finansbranchen bør rapportere på deres påvirkninger og afhængigheder af biodiversiteten, som i dag forsvinder i et hastigt tempo.

Det har vi nu taget hul på og har lavet den første kortlægning af biodiversitetsaspekterne for vores aktie- og obligationsinvesteringer.

”Samfundet kan ikke fungere uden biodiversiteten og sunde økosystemer, for naturen er med til at bremse klimaforandringerne og er grundlaget for halvdelen af verdensøkonomien. Derfor skal virksomheder styrke indsatsen for beskytte biodiversiteten, for ellers saver de den gren over, som de har brug for at kunne drive forretning. Det er en investeringsrisiko, når naturen forfalder, og med kortlægningen får vi det første, overordnede indblik i biodiversitetsforholdene hos virksomheder, vi investerer i, og hvor vi skal sætte ind,” siger Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden er det vigtigt, at pensionssektoren indtænker de investeringsmæssige risici, som biodiversitetskrisen indebærer, og at branchen får politikker og praksis på plads til at adressere naturtab i deres investeringer. Sektoren har et stort ansvar for at investere målrettet i en bæredygtig fremtid og at investere med respekt for klimaforandringer og naturtab, ellers gambler man både med danskernes pensionsopsparinger og vores fælles fremtid. 

”Det er utroligt positivt, at Danica som det første danske pensionsselskab offentliggør resultaterne af, hvordan deres investeringer påvirker - og er afhængige af - biodiversiteten. Danicas analyse er i tråd med WWF Verdensnaturfondens anbefalinger til sektoren og viser, at der er data og målemetoder til at gå i gang med arbejdet. Naturkrisen eskalerer, og vi har kun begrænset tid til at vende udviklingen. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre de andre danske pensionsselskaber til at følge trop og få taget hul på deres arbejde med biodiversitet,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden.

 

 

”Det er en investeringsrisiko, når naturen forfalder, og med kortlægningen får vi det første, overordnede indblik i biodiversitetsforholdene hos virksomheder, vi investerer i, og hvor vi skal sætte ind.”Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension

Første pejling
Analysen indikerer, at cirka to tredjedele af investeringerne har en potentiel høj påvirkning på forskellige økosystemer og biodiversiteten via deres drift. Særligt medvirker de til tab af biodiversitet gennem deres CO2-udledninger, forurening og overforbrug af naturens ressourcer.

Vi har også undersøgt i hvilken grad, at investeringerne er afhængige af biodiversiteten og sunde økosystemer for at kunne producere varer og andre services. Her vurderes det, at en tredjedel af investeringerne har en potentiel høj afhængighed af naturressourcer som vand, træer, planter og dyr samt beskyttelse mod storm og oversvømmelser.

Samlet set er det investeringer inden for maskinindustrien, medicinal- og energisektoren samt fødevareforarbejdning, der har den potentielt største skadevirkning og afhængighed af biodiversiteten.

”Selvom biodiversitetsdata er umodent og stadig under udvikling, er det en vigtig analyse, der kan guide os i det videre arbejde. Nu skal vi i gang med at kortlægge, i hvor høj grad virksomhederne rent faktisk påvirker og har brug for biodiversiteten, og hvorvidt de håndterer det. Det omhandler alt fra vandforbrug, CO2-udledning, skrald- og spildevandshåndtering til forurening, beskyttelse af kystnære økosystemer eller råmaterialer. Hele tiden vil vi bygge oven på, så vi bedre kan håndtere investeringsmæssige risici, stille de rigtige biodiversitetskrav til virksomheder og sætte målsætninger på området, der tilsammen kan hjælpe med at genskabe naturen og understøtte den grønne omstilling,” lyder det fra Dorte Eckhoff.

Nogle af analysens opmærksomhedspunkter er vi i gang med i dag. Blandt andet arbejder vi fokuseret med grøn omstilling og har CO2-reduktionsmål, og netop en nedbringelse af klimabelastningen er vigtig for at minimere biodiversitetstab. Samtidig har vi også sat gang i en målrettet indsats på virksomheders ageren på hav- og skovområder, hvor vi ønsker at hjælpe dem i gang med at passe på naturområderne og forbedre rapporteringen og vil løbende følge op på deres fremskridt.

 Skal kunne måles og vejes 
Det er nødvendigt at få større viden og en bedre forståelse af, hvordan virksomheder nøjagtig spiller sammen med biodiversiteten igennem hele værdikæden. Det samme gælder for, hvordan de arbejder for at minimere trækket på biodiversiteten og aktivt beskytter de ressourcer, som er nødvendige for at drive forretning. Her spiller aktivt ejerskab en væsentlig rolle, hvor vi gennem dialog vil opfordre virksomheder til at forbedre rapporteringen, sætte mål og løfte indsatsen for at beskytte og tage hånd om forretningskritiske biodiversitetsforhold.

 ”Vi skal bevæge os derhen, hvor biodiversitetsaspekter kan måles på virksomhedsniveau og i hele forsyningskæden, så vi kan styre investeringer mod dem, der arbejder seriøst med området. I dialogen lægger vi derfor vægt på, at virksomhederne hurtigt påbegynder kortlægningen af deres specifikke biodiversitetsforhold og forbereder sig på kommende krav og rapporteringsstandarder. Det er en proces, som vi ønsker at sætte gang i og på den måde få virksomheder til at tage et ansvar for naturen, som også vil gavne vores kunder,” siger Dorte Eckhoff.


Om analysen

  • Analysen omfatter vores aktie- og obligationsinvesteringer og er baseret på data fra værktøjet ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure), som organisationen Natural Capital Finance Alliance står bag. Værktøjet understøtter finansbranchen i at kunne vurdere de finansielle risici, som forsages af naturforringelse og virksomheders afhængighed af naturressourcer.
  • Analysen giver et estimat på, i hvor høj grad sektorer kan have en væsentlig potentiel afhængighed og indvirkning på biodiversiteten og økosystemer fra deres drift. Det rangeres ud fra meget lav, lav, medium, høj og meget høj.
  • ENCORE består af data fra en lang række førende institutioner fra hele verden, der overvåger og forsker i økosystemer, klima, meteorologi, dyr- og planter, jordbunde, biosfæren og andre relevante aspekter relateret til jordens biodiversitet.

Læs analysen

Vores arbejde med biodiversitet

  • Frem mod 2025 går vi i målrettet dialog med 30 store, globale virksomheder, hvor målet er at hjælpe dem i gang med at styrke indsatsen for at minimere påvirkningen og håndtere afhængigheden af biodiversiteten i skov- og havområder samt forbedre rapporteringen på området.
  • Det er virksomheder inden for eksempelvis energi-, finans-, fødevare-, tøj-, transport eller medicinalindustrien. Sammen med den enkelte virksomhed vil vi diskutere, hvilke indsatser de kan starte med på kort eller længere sigte alt efter, hvor langt de er i dag på området, og hvilken viden og data der er tilgængelig.
  • Fremadrettet udvikler vi en biodiversitetsstrategi for hvert nyt dansk ejendomsprojekt i samarbejde med landskabsarkitekter eller biologer. Samtidig vil vi stille krav til biodiversitetsaspekter for byggematerialer og aktivere udearealerne om vores eksisterende danske ejendomme for at skabe bedre levebetingelser for plante- og dyreliv.

Læs mere om vores tiltag