Hvad investerer
Danica Balance Ansvarligt Valg i?


Med Danica Balance Ansvarligt Valg bliver din opsparing investeret med et mere målrettet fokus på at fremme en bæredygtig udvikling. Minimum 75 procent af dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg lever nemlig op til vores kriterier for at være bæredygtige. I korte træk er det investeringer, som ifølge vores vurdering søger at bidrage til at indfri et eller flere af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – samtidig med du kan få attraktive afkast til din pensionsopsparing. I praksis er det forskelligt, hvordan og hvor meget de enkelte investeringer bidrager til FN's Verdensmål.

Disse investeringer kan blandt andet være virksomheder, som samlet set gennem deres produkter og løsninger og via driften søger at løse nogle af verdens udfordringer inden for eksempelvis klima, miljø, fødevarer eller sundhed. Det betyder, at vi både forholder os til virksomhedens produkt, og hvordan virksomheden producerer produktet. Ud fra den helhedsvurdering, vurderer vi, om investeringern i et tilstrækkeligt omfang bidrager til FN's Verdensmål.

Samtidig tilstræber vi, at dine investeringer i Danica Balance Ansvarligt Valg ikke gør væsentlig skade på bæredygtigheden i samfundet. Som en del af den ambition fravælger vi investeringer inden for en lang række brancher som alkohol, fossile brændstoffer, militært udstyr, tobak eller virksomheder, der bryder med arbejdstagerrettighederne, skader miljøet eller er involveret i korruption.

Sådan udvælger vi investeringerne

Danica Balance Ansvarligt Valg investerer i en række investeringsfonde, der risikomæssigt svarer til dem, der benyttes i det normale Danica Balance, men som har øget fokus på bæredygtighedsaspekter.

For at opnå samme risikoniveau som på de normale investeringsmuligheder i Danica Balance, indeholder Danica Pension Mix Ansvarligt Valg og Danica Pension Defensiv Ansvarligt Valg Defensiv lidt flere aktier end de tilsvarende fonde i det normale Danica Balance.

Figuren herunder viser investeringsfordelingen for de tre primære fonde i Danica Balance Ansvarligt Valg: ”Danica Pension Offensiv Ansvarligt Valg”, ”Danica Pension Mix Ansvarligt Valg” og ”Danica Pension Defensiv Ansvarligt Valg”

 

Danica Pension Offensiv Ansvarligt Valg

Danica Pension Mix Ansvarligt Valg

Danica Pension Defensiv Ansvarligt Valg

Danica Pension Offensiv
Ansvarligt Valg

Danica Pension Mix
Ansvarligt Valg

Danica Pension Defensiv
Ansvarligt Valg

Udvælger investeringer på forskellige måder


Investeringerne i Danica Balance Ansvarligt Valg er sammensat forskellige typer af investeringer i forskellige geografiske områder.
På den måde får du spredt din risiko og har mulighed for at få et attraktivt langsigtet afkast set i forhold til dit valg af risiko.

 

Aktier
Aktivt udvalgte aktier
Aktier fra indeks

Obligationer med bæredygtigt fokus
Grønne obligationer
Sociale obligationer

Virksomhedsobligationer 
Investments Grade erhvervsobligationer
High yield erhvervsobligationer
Emerging Market Debt

Alternative investeringer
Investeringer i projekter med fokus på vedvarende og ren energi

Bliv klogere på investeringstyperne

Dyk ned i bæredygtige investeringer

Du kan læse mere om vores specifikke kriterier og målepunkter for bæredygtige investeringer og blive klogere på, hvordan vi eksempelvis vurderer, hvorvidt forskellige former for aktie- eller obligationsinvesteringer er bæredygtige.

Læs mere

Hvad investerer du ikke i
med Danica Balance Ansvarligt Valg?

I Danica Balance Ansvarligt Valg er der også en række virksomheder og lande, vi sorterer helt fra og slet ikke investerer i. Det er investeringer, der er involveret i følgende forretningsområder:

 


Alkohol
Bestemte virksomhedstyper, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra alkohol. Det omfatter blandt andet bryggerier, destillerier og barer/natklubber.


Normbaserede restriktioner
Virksomheder med skadelig adfærd eller involvering i kritisable aktiviteter. Det er eksempelvis virksomheder, der bryder menneskerettigheder, forurener vandet, skader biodiversiteten, bidrager væsentligt til klimaforandringerne eller er involveret i korruption.


Fossile brændstoffer
Virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra produktion, distribution, forarbejdning, transport, opbevaring eller udstyr til fossile brændstoffer som kul, olie, gas, bitumen eller tjæresand.


Gambling
Bestemte virksomhedstyper, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra gambling. Det gælder eksempelvis bettingfirmaer, kasinoer og lotteri-udbydere.


Kontroversielle våben
Bestemte virksomhedstyper, der er involveret i kontroversielle våben som klyngebomber, antipersonelle miner, biologiske- og kemiske våben, atomvåben, ammunition med hvidt fosfor eller ammunition fremstillet af forarmet uran.


Militært udstyr
Bestemte virksomhedstyper, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra militært udstyr. Det er eksempelvis produktion af kampvogne, ammunition, missiler samt radar-, software- og overvågningsudstyr modificeret til militært brug.


Pornografi
Bestemte virksomhedstyper, hvor mere end en procent af omsætningen stammer fra produktion, distribution eller visning af pornografi.


Tobak
Bestemte virksomhedstyper, hvor mere end fem procent af omsætningen kommer fra dyrkning, forarbejdning eller produktion af tobaksprodukter. Det omfatter både produkter, der er baseret på bladtobak samt elektroniske cigaretter og snus.


Udvalgte lande
Statsobligationer udstedt fra lande på sanktionslister hos FN, EU, USA, Storbritannien eller Danmark. Hertil fravælges lande, som i særlig grad har udfordringer med eksempelvis menneskerettigheder, korruption eller retssikkerhed.

Grænsen er højere end nul procent, da der er en vis usikkerhed forbundet med at fastlægge omsætningen fra en virksomheds aktiviteter. Eksempelvis er der en markedsstandard for fossile brændstoffer på fem procent, som sikrer, at du ikke investerer i virksomheder med betydelige aktiviteter inden for fossile brændstoffer.

Derved undgår du at fravælge virksomheder, der ikke har betydelige aktiviteter inden for området, og hvor omsætningen i al væsentlighed stammer fra helt andre aktiviteter end fossile brændstoffer. 


Hvilke investeringsmåder kan jeg vælge?

Med Danica Balance Ansvarligt Valg kan du vælge samme investeringsmåder, som du kan vælge med det normale Danica Balance. Læs mere om investeringsmåderne her. Du kan selv vælge, hvor stor en andel af din opsparing, du vil placere i Danica Balance Ansvarligt Valg.

Hvad kan jeg forvente af afkastet?

Da Danica Balance Ansvarligt Valgt har et stort fokus på bæredygtighed og fravælger mange investeringer, så har du ikke den samme spredning af investeringer og risiko som ved det normale Danica Balance. Derfor vil det forventede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg være lavere ift. samme investeringsrisiko ved det normale Danica Balance. I praksis kan afkastet dog i perioder både være højere, det samme eller lavere.

Se afkast for Danica Balance her og Danica Balance Ansvarligt Valg her.

 • Mix Højt risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

   


 • Mix Middel risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

 • Mix lavt risikoforløb

  Figurerne viser det forventede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg og det forventede afkast i det normale Danica Balance med tilsvarende risikoforløb. Figurerne viser en teoretisk fremskrivning af afkastet baseret på Rådet for Afkastforventningers aktuelle forventninger til den generelle udvikling i markederne. Det faktiske afkast kan blive både højere, det samme eller lavere.

This page is also available in English

Read more

Meget kan ændre sig på et år. Passer din pension til dit liv?

Indholdet hentes
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.