Danica Pensions resultat før skat, nedskrivning af goodwill og ophørende aktiviteter for 2022 blev et underskud på 540 millioner kroner. Nedskrivning af goodwill var 1.627 millioner kroner, mens ophørende aktiviteter var en indtægt på 412 millioner kroner. Resultatet før nedskrivning af goodwill og ophørende aktiviteter er drevet af den negative udvikling på de finansielle markeder, og pensionsformuen er som et resultat heraf formindsket med 13 procent til 416 milliarder kroner. 

Den underliggende forretning er dog fortsat stærk, og forsikringsdelen af syge- og ulykkesforretningen er klart forbedret.  

Danica Pension oplevede i 2022 et fald i indbetalinger på 4,6 procent i forhold til samme periode sidste år efter en vækst i indbetalinger på 32 procent i 2021. Faldet skyldes fald i engangspræmier og kommer på baggrund af en længere periode med høj vækst, og set over en toårig periode har Danica Pension opnået vækst på 26 procent. 

Administrerende direktør Søren Lockwood udtaler:

”2022 har været et ekstraordinært svært år for pensionsbranchen, og Danica Pensions resultat er først og fremmest trukket ned af udviklingen på de finansielle markeder, samt en resulterende nedskrivning af goodwill. Men jeg hæfter mig ved, at vi stadig forbedrer den underliggende forretning, der er sund og stærk, og at vores syge- og ulykkesforretning nu er tættere på at balancere.” Negative afkast i 2022

Kunder i Danica Pension med middel risiko og 20 år til pension fik et afkast på -14,2 procent i 2022. Den samme type kunde har over de seneste syv år fået et afkast på 45,4 procent efter omkostninger. De negative afkast i 2022 kommer på baggrund af den ulykkelige krig i Ukraine, kraftigt stigende inflation og markante renteforhøjelser.

”Den kraftige nedgang på de globale markeder har desværre givet vores kunder et negativt afkast. Her er det dog værd at huske på, at vores investeringsstrategi stiller vores kunder i en stærk position, når markederne forhåbentlig vender i fremtiden. Pension er jo en langsigtet disciplin, hvor vores investeringsstrategi har givet vores kunder en lang periode med stærke afkast efter omkostninger,” siger Søren Lockwood.


Syge- og ulykkesforretning i klar bedring

Det underliggende syge- og ulykkesresultat er i klar bedring i 2022 i forhold til 2021, og det samlede resultat er nu tæt-tere på at balancere.  I 2022 lyder underskuddet på 79 millioner kroner, mens underskuddet i 2021 var på 836 millioner kroner. 

Det er primært en samlet, forstærket indsats på sundhedsområdet, der har drevet forbedringen. Som en vigtig faktor er det lykkedes Danica Pension at få 30.000 flere kunder dækket med en sundhedsforsikring, så langt flere personer på denne måde kan indgå i Danica Pensions samlede sundhedstilbud og dermed få bedre og bredere behandling. Samtidig henviste Danica Pension i 2022 selskabets kunder til 60 procent flere behandlinger per anmeldt skade i forhold til 2019 med henblik på at afholde dem fra at blive langtidssyge. Et resultat af den samlede, øgede indsats er blandt andet, at der er lykkedes at få endnu flere kunder i arbejde i forhold til 2021 til stor glæde for vores kunder. Antallet af lang-tidssygemeldinger ligger desuden fortsat under det forventede niveau og bidrager på den måde positivt til resultatet. 

”For fire år siden ændrede vi i nogle grundlæggende antagelser i vores strategi på sundhedsområdet. Det betyder, at vores kunder i dag får både mere og bedre behandling. På den måde er vi lykkedes med at få flere danskere ud af syg-dom og tilbage i arbejde, og det gør en stor forskel for vores kunders liv. Samtidig forstærker det vores position i marke-det, hvor virksomhederne i stigende grad efterspørger kvalitet og bredde i sundhedsløsningerne,” siger Søren Lockwood.  

Investeringsresultatet på syge- og ulykkesområdet er som følge af de negative finansielle markeder forværret med 1.242 millioner kroner i 2022 og er gået fra et overskud på 289 millioner kroner i 2021 til et underskud på 953 millio-ner kroner i 2022. Det samlede underskud på syge- og ulykkesområder er gået fra 547 millioner kroner til 1.032 millioner kroner.


Stor kundetilfredshed med nye sundhedsløsninger

Lanceringen af Danica Pensions ’Sundhedspakke’ i 2021 har bidraget markant til den forebyggende sundhedsindsats, hvor virksomhedens kunder får tidlig og bredspektret behandling. I 2022 har muligheden for at tale med en online sundhedsekspert således været benyttet mere end 24.000 gange, og det er en stigning på 69 procent i forhold til 2021. 

Sundhedspakken blev etableret som et ekstra, forebyggende element, der har til formål at få kunderne til at benytte sig af læge, psykolog og diætist online, inden problemerne vokser sig større og til alvorlige skader. Løsningen har en meget høj tilfredshedsprocent på 96 % i 2022, og samtidig tilkendegiver kunderne i høj grad, at de ikke ville have modtaget hjælp uden Sundhedspakken. 

I 2022 annoncerede Danica Pension herudover, at man i løbet af fem år vil investere yderligere 100 millioner kroner til at skabe en forbedret og gennemgribende, forebyggende indsats på hele sundheds- og skadesområdet. Pengene skal blandt andet gå til styrkede behandlingsindsatser, udvikling af kundevendte, digitale tjenester og flere ansættelser på sundhedsområdet.

”Vores succes med at skabe bedre forebyggelse vil vi blive ved med at udvikle på. Det er først og fremmest mennesker, der skaber løsninger, og de 100 millioner kroner skal derfor blandt andet bruges til at tiltrække de bedste ansatte på området, der er dedikeret til at udvikle fremtidens sundhedsløsninger,” siger Søren Lockwood."


13 procent flere investeringer i grøn omstilling

I 2022 øgede Danica Pension investeringerne i den grønne omstilling med 13 procent fra 33,5 milliarder kroner til 37,7  milliarder kroner. Det er tæt på en firdobling siden 2019, hvor beløbet var 10 milliarder kroner. 

Oprindeligt havde Danica Pension en målsætning om at have 30 milliarder kroner investeret i den grønne omstilling senest i 2023, der allerede i 2021 blev forhøjet til et mål om at have 50 milliarder kroner investeret i den grønne om-stilling i ved udgangen af 2023. 

Søren Lockwood siger:

”På trods af nedgangen på de globale, finansielle markeder er jeg tilfreds med, at, vi alligevel er lykkedes med at have investeret yderligere 4,2 milliarder kroner i grøn omstilling. Men det er også nødvendigt, fordi vi som pensionsselskab har et stort ansvar for at skubbe klimaet i den rigtige retning.”


Fald i præmieindbetalinger

Præmieindbetalinger i Danica Pension  udgjorde 35.138 millioner kroner i 2022 mod 36.823 millioner kroner i 2021.  Det svarer til et fald på 4,6 procent. 

Set over en toårig periode har Danica Pension dog opnået vækst på 26 procent, hvilket vidner om en fortsat stærk posi-tion i markedet.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi over en toårig periode kan kigge tilbage på en flot og ikke mindst lønsom vækst, hvor vores kunder har kvitteret for vores samlede værditilbud. Vores fokus på at skabe tryghedsskabende rådgivning, attrak-tive langsigtede afkast efter omkostninger, fokus på ansvarlige investeringer og markedets bedste sundhedsløsninger er den samlede pakke, der også skal skabe vores vækst fremadrettet,” siger Søren Lockwood.


 2022    2021    
Indbetalinger, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner35,136,8
Afkast af kundemidler – Danica Balance Mix med middel risiko og 20 år til pensionering, procent-14,217,8
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel, procent-14,60,0
Afkast af kundemidler – Danica Pension Traditionel efter ændring i merhensættelser, procent
-4,7
5,2
Resultat før skat, fortsættende aktiviteter, millioner kroner
-540
2.078
Pensionsformue, fortsættende aktiviteter, milliarder kroner416
480

Hent pressemeddelelsen som PDF her
Press release in English


For mere information kontakt presseansvarlig Nikolai Johnsen på +45 23 23 11 63 eller nikjo@danicapension.dk.