Mange af de virksomheder, som vi investerer vores kunders pensionsopsparinger i, er også afhængige af råvarer og materialer fra naturen for at kunne drive deres virksomheder og skabe afkast til pensionsopsparingen. Og naturen er afhængig af biologisk mangfoldighed, også kaldet biodiversitet, for at kunne bidrage med råvarer og materialer.

Derfor er vi i Danica Pension begyndt at arbejde aktivt for at beskytte og bevare jordens biodiversitet. Som første skridt har vi lanceret tiltag, der betyder, at vi hjælper de virksomheder, vi investerer i, med at komme i gang med at beskytte og genoprette biodiversiteten, og ved at forpligte os til selv at sætte biodiversitetsmål. 


Klimakrisen og biodiversitetskrisen hænger sammen
Naturen opfanger omkring halvdelen af verdens CO2-udledning, og det gør, at tab af biodiversitet hænger uløseligt sammen med klimaforandringer. Vi er i fællesskab nødt til at bremse tab af biodiversitet for at kunne leve op til globale klimamålsætninger, og derfor er klimakrisen og biodiversitetskrisen en tvillingekrise, der skal løses samtidig. 

Her kan du læse mere om, hvad biodiversitet er, hvorfor den er i krise – og hvordan vi i Danica Pension arbejder for at beskytte og bevare jordens biodiversitet:

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet handler om livet på jorden og omfatter kort fortalt alt liv på jordkloden, inklusive alle dyr, planter, svampe, bakterier og andet levende på land og i vand.
  
I for eksempel en naturlig sø lever mange forskellige slags arter side om side – bakterier, encellede alger, planktondyr, forskellige svampe og større organismer som insekter, padder, fisk, vandplanter og vandfugle. Tilsammen kaldes dette samspil af levende organismer for et økosystem. Andre økosystemer kan være en skov, en eng eller en sump.
 
Biodiversiteten består af den mangfoldighed af økosystemer, arter og gener, der omgiver os. Disse tre elementer bidrager til at give os eksempelvis fødevarer og medicin samt ren luft og vand. Derudover kan biodiversiteten hjælpe med at afbøde naturkatastrofer, modvirke skadedyr og sygdomme samt medvirke til at regulere klimaet.
Hvorfor er biodiversiteten i krise?

Biodiversiteten, som er afgørende for økosystemers overlevelse, er under pres. Og en stor del af biodiversiteten er allerede forsvundet. Brugen af arealer ændrer sig, bl.a. på grund af intensivering af landbruget og urbanisering, overudnyttelse, forurening, klimaændringer og nye introducerede arter, som konkurrerer med den oprindelige flora og fauna, og det skader alt sammen de naturlige økosystemer. Når de først er ødelagt, er det umuligt at genoprette dem.

Biodiversiteten kan også levere økosystemtjenester, der for eksempel renser vand og vedligeholder jord, og de er grundlaget for vores økonomi. Forringelse og tab af biodiversiteten udgør en fare for disse tjenester. Mister vi arter og levesteder, vil det påvirke den velfærd og de arbejdspladser, som er knyttet til naturen.

1. Vi vil hjælpe virksomheder med at beskytte biodiversiteten

Som ét af de første initiativer går vi frem mod 2025 i målrettet dialog med 30 store, globale virksomheder om at løfte barren inden for biodiversiteten. Målet er at hjælpe dem med indsatser, der kan minimere deres påvirkning på biodiversiteten – og samtidig forbedre deres rapportering på området.
 
Vores ønske er at gå forrest og bidrage til, at virksomheder bliver bedre til at beskytte og genoprette biodiversiteten, da det også er med til at sikre værdien af vores kunders pensionsopsparinger.

Vi forventer, at virksomheder medvirker til at skabe en natur i balance og er mere gennemsigtige om deres påvirkning på naturen, og hvordan de håndterer og beskytter de naturressourcer, som er væsentlige for at kunne producere varer eller levere services.

Vi har valgt hav- og skovområder som vores første fokusområde, fordi disse områder er naturlige levesteder for en stor del af klodens plante- og dyreliv, som er essentielt for biodiversiteten. De 30 virksomheder, vi starter med, fordeler sig inden for blandt andet energi-, finans-, fødevare-, tøj-, transport- og medicinalindustrien.
 
Sammen med den enkelte virksomhed vil vi diskutere, hvilke indsatser de kan starte med på kort eller langt sigt alt efter, hvor langt de i dag er på området, og hvilken viden og data der er tilgængelig for deres område. Læs mere her.

 

”Som pensionsselskab har vi den vigtige opgave at sikre, at vores kunder får attraktive afkast på deres pensionsopsparinger. Vi forsøger at påvirke virksomhederne og udvælger de virksomheder, vi investerer i, efter grundig analyse. Her har vi fokus på risici. Og der er ingen tvivl om, at virksomheder, der ikke har nok fokus på at beskytte og genoprette biodiversiteten, udgør en risiko for os rent investeringsmæssigt.”

Søren Lockwood, administrerende direktør for Danica Pension


 

2. Vi forpligter os til at sætte mål for biodiversiteten

En anden del af vores høje ambitioner på biodiversitetsområdet er også at stille krav til os selv og at sætte mål for vores egen indsats. Det gør vi ved at tilslutte os det internationale initiativ Finance for Biodiversity Pledge, der forpligter os til at sætte biodiversitetsmål senest i 2024.

Dette fællesskab skal også sikre os større viden og samarbejde om at finde løsninger på biodiversitetskrisen. Og det sætter de langsigtede rammer for vores ambition om, at vores investeringer skal bidrage til at beskytte og genoprette jordens biodiversitet – og på den måde fremtidssikre pensionsafkastet til vores kunder.
 
Der er behov for større viden om virksomheders påvirkning og afhængighed af biodiversiteten, og hvordan vi som investor mest effektivt kan gøre en forskel. I fællesskab med andre kan vi dele viden og teste løsninger og målemetoder samt sikre, at det sker på et videnskabeligt grundlag. Det mener vi, er opskriften på, hvordan vi kan hjælpe virksomheder til at blive drevet i harmoni med naturen, beskytte pensionsopsparingerne og derigennem kunne bevare vores levestandard.

Læs mere her.
 

3. Vi er med, hvor der arbejdes for at beskytte biodiversiteten

I december 2022 deltog Mads Steinmüller, der er chef for aktivt ejerskab i Danica Pension, i FN’s topmøde om biodiversitet – COP15 – i Montreal i Canada som en del af den danske delegation. Her oplevede han, hvor mange virksomheder og investorer der rykker på det her område.

Biodiversitetskrisen truer nemlig eksistensgrundlaget for mange, og derfor vil den private sektor sætte fuld kraft på biodiversitetstiltag for at kunne sikre en levedygtig forretning i fremtiden.

”Vi deltog i COP15, fordi vi i Danica Pension ønsker at få sat en global retning og få rykket biodiversitet op i toppen af den politiske dagsorden på linje med klima. Vi mener, der er brug for resolut handling, hvis vi skal vende udviklingen, og det kræver en samlet front fra virksomheder, finansindustrien og politikerne. Vi er i gang med at handle, men vi har brug for en global retning for at kunne gøre en større forskel.”

Mads Steinmüller, chef for aktivt ejerskab i Danica Pension

 


Der deltog i alt 196 lande i COP15, og som slutresultat på topmødet blev der indgået en historisk aftale om at stoppe de massive ødelæggelser af naturen. Aftalen indebærer blandt andet et mål om at beskytte mindst 30 procent af verdens land-, kyst- og havområder inden år 2030.