Vores klare ambition er at tage et ansvar for den grønne omstilling og være med til at drive den. Det mener vi også bidrager til at kunne fremtidssikre kundernes afkast og skabe værdi til samfundet. Vores langsigtede pejlemærke er at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050, og for at indfri ambitionen har vi sat delmål om at reducere CO2-intensiteten fra vores investeringer i fem sektorer frem mod 2025. Målet er, at udledningerne skal falde med mellem 15 og 35 procent.

Status er, at vi er godt på vej til at kunne indfri målene for stål- og cementsektoren. Anderledes ser det ud inden for energi, transport og forsyning, hvor der er behov for et større tempo.

”Vi har sat nogle ambitiøse mål og arbejder på flere fronter for at kunne levere på dem samtidig med, at vi passer på kundernes opsparinger. Der er tilfredsstillende fremdrift i visse sektorer, men den grønne omstilling er også blevet mere kompleks og dilemmafyldt. Særligt oplever vi, at omstillingen blandt andet er påvirket af eftervirkningerne fra energikrisen, umodne klimateknologier samt høje inflations- og renteniveauer. Det har især gjort det sværere for visse sektorer at reducere udledningerne lige så hurtigt, som vi havde håbet på,” siger Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension og uddyber:

”Det er vi ikke tilfredse med. Men udfordringerne løses ikke over natten, for virksomhederne afspejler samfundsudviklingen. Hvis de skal knække kurven, kræver det også strukturelle ændringer på energimarkedet, skærpet politisk regulering, eller at der kommer bedre økonomi i flere nye grønne løsninger.”

Trods udfordringerne har vi formået at øge vores investeringer i den grønne omstilling med cirka 18 milliarder kroner i 2023, så vi i udgangen af året samlet havde placeret 55,4 milliarder kroner i denne form for investeringer. Samtidig er det relative CO2-aftryk fra vores samlede aktie- og obligationsinvesteringer faldet med 41 procent fra 2020 til i dag, og fra 2019 til i dag er CO2-udledningen fra vores danske ejendomsinvesteringer også faldet med 34 procent.

 

Bruger flere værktøjer

"Vi søger løbende at omrokere investeringerne og ramme en balance, hvor vi både kan skabe attraktive risikojusterede afkast til kundernes pensionsopsparinger og kan bidrage til at få den grønne omstilling op i fart. Derfor går vi efter at investere i virksomheder med troværdige omstillingsplaner, da de både har et attraktivt afkastpotentiale og kan være med til at drive omstillingen,” siger Dorte og understreger vigtigheden af at understøtte virksomhedernes transition.

”Skal den grønne omstilling lykkes, kræver det, at virksomheder ændrer sig, og det har vi fokus på at hjælpe dem med. Det er eksempelvis positivt, at flere og flere virksomheder tilmelder sig klimastandarden Science Based Targets initiaitve for at kunne efterleve Parisaftalen. Men det kræver også tålmodighed, for det er først om nogle år, at man kan se effekten i form af lavere CO2-udledninger,” lyder det fra Dorte. 

Hun fortæller også, at Danica Pension i flere tilfælde i 2023 er gået imod virksomheder som eksempelvis BP, Total og Shell og støttede forslag på generalforsamlingerne, der krævede mere ambitiøse klimastrategier. Oplever vi, at virksomheder ikke har viljen til at forandre sig eller ikke er lydhøre, så kan vi vælge at ekskludere dem, og i dag er 533 virksomheder ekskluderet ud fra hensyn til klima og miljø.

Det aktive ejerskab fortsættes over for virksomheder med et forhøjet omstillingsbehov, hvor vi også vil have målrettede dialoger med sektorer, der forbruger fossil brændsler som bilsektoren. 

”Vi går efter at investere i virksomheder med troværdige omstillingsplaner, da de både har et attraktivt afkastpotentiale og kan være med til at drive omstillingen.”Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension

Udfordrede sektorer

Energisikkerhed er blevet et vigtigt politisk tema de seneste år, hvilket har sat sig i energi- og forsyningssektorens omstilling.

”Energivirksomheder har skruet op for den fossile energiproduktion for blandt andet for at gøre os uafhængige af den russiske olie og gas og imødekomme den stigende energiefterspørgsel, men det er ikke en holdbar udvikling. Vi arbejder for, at energibranchen udskifter fossile brændsler med grønne alternativer, og at det sker i et tempo, hvor de både kan understøtte samfundsøkonomien og fremme den grønne omstilling. Der er positive tendenser på energimarkedet, viser tal fra det Internationale Energiagentur. I dag investeres der på globalt plan mere i vedvarende energi og andre grønne løsninger end i fossile energiformer, og det momentum ønsker vi at understøtte,” siger Dorte Eckhoff.

Skærpet klimaregulering kan få omstillingen til at gå endnu hurtigere, da det kan stimulere en højere efterspørgslen efter grønnere brændsler. Det kræver også en større udbredelse af nye klimateknologier.

”Særligt grønne brændstoffer fra power-to-X er nødvendige, hvis fly eller skibsfart skal kunne skære hurtigere i CO2-udledningen. Teknologien er ikke moden nok endnu og kræver meget store investeringer, som virksomheder ikke selv er i stand til at bære. Men vi opfordrer dem til at sætte ind med andre klimatiltag i mellemtiden og understøtte udrulningen af nye klimateknologier,” slutter Dorte Eckhoff.

Fakta

  • Sektormålene omfatter aktie- og obligationsinvesteringer, og CO2-reduktionerne er opgjort ultimo september 2023.
  • Der måles på investeringernes CO2-intensitet. Det beregnes ud fra, hvor meget CO2 en virksomhed udleder ift. sin omsætning, og hvor meget virksomheden fylder i vores samlede investeringer. Hvis en virksomhed eksempelvis er i stand til at øge omsætningen uden at øge CO2-udledningen, så falder virksomhedens CO2-intensitet.
  • Reduktionsmålene inden for hver sektor defineres ud fra forskellige CO2-scopes (direkte og indirekte udledninger). De er udvalgt efter, hvor sektoren har den væsentligste CO2-udledning og ift., hvor der er tilstrækkelig med valid CO2-data. Der måles på scope 1, 2 og 3 i energisektoren, scope 1 for forsyningssektoren, scope 1 og 3 i transportsektoren, scope 1 og 2 i stålsektoren samt scope 1 hos cementsektoren.
  • Fra 2019 til 2023 har vi mere end femdoblet investeringerne i den grønne omstilling fra cirka 10 milliarder kroner til 55,4 milliarder kroner. Målet er, at 15 procent af den forventede formue i 2030 skal være placeret i denne form for investeringer, hvilket forventeligt vil svare til 100 milliarder kroner. Læs mere.
  • I 2020 havde 1.106 virksomheder tilsluttet sig klimainitiativet Science Based Targets initiative, og det er steget markant til 4230 virksomheder i 2022. Læs mere.
  • CO2-reduktionen på 41 procent for aktie- og obligationsinvesteringerne er målt i forhold til 2020-niveauet og det relative CO2-aftryk inden for scope 1 og 2 udledninger. Det relative CO2-aftryk angiver, CO2-udledningen for hver en million kroner, vi har investeret. Udviklingen i det relative CO2-aftryk påvirkes også at, at CO2-data bliver mere retvisende, og at beregningerne inkluderer flere og flere virksomheder.