I Danica Pension er vores ambition at have CO2-neutrale investeringer senest i 2050 for at både fremtidssikre vores kunders investeringer og understøtte Parisaftalens målsætning om at bremse den globale opvarmning til 1,5 grader. Derfor er vi eksempelvis i gang med at reducere CO2-udledningen fra investeringerne i fem sektorer og investere 100 milliarder kroner i den grønne omstilling.

Nu tager vi endnu et skridt ved at sætte skærpede klimakrav, som fossile virksomheder skal leve op til, for at vi kan investere i dem. Det betyder, at vi fremover kun investerer i virksomheder, der har realistiske planer om at omstille sig i overensstemmelse med Parisaftalens mål. Lever en virksomhed ikke op til vores krav, så placeres den på eksklusionslisten, og vi investerer ikke i dem.

Virksomhedernes klimaplaner vil blive vurderet ud fra en model, der er baseret på det anerkendte klimavurderingsværktøj Transition Pathway Initiative (TPI) samt andre videnskabsbaserede datakilder. Det giver det os et faktuelt grundlag for at kunne vurdere virksomhedernes klimapaner, og hvorvidt de er på rette kurs i forhold til at efterleve vores krav og Parisaftalen.

"I dag har vi ganske få milliarder placeret i fossile virksomheder, og tilsammenligning har vi investeret 55,4 milliarder kroner i grøn omstilling. Vores investeringsstrategi er nemlig bundet op på, at vi tror på, at grøn omstilling og stærke afkast til kunderne går hånd i hånd," siger Dorte Eckhoff, chef for bæredygtighed i Danica Pension og uddyber:

"Omstilling af energisystemet er kompliceret og dilemmafyldt. Men den er også nødvendig, og vi ønsker at spille en rolle i omstillingen. Med den nye tilgang kan vi målrette investeringerne til virksomheder med robuste klimaplaner og fokusere vores aktivt ejerskab. Samtidig kan vi bedre håndtere de risici og muligheder, der opstår i den grønne omstilling for ultimativt at kunne passe på kundernes pensionsinvesteringer."

Ved COP28 forpligtede verdens ledere sig til at udfase fossile brændsler fra energisystemet, og det mål kan vi i højere gad understøtte med de skærpede krav og en mere fokuseret portefølje af fossile virksomheder. Samtidig kommer vi gradvist til at udfase investeringer i fossile virksomheder i takt med, at verdensøkonomien udfaser fossile brændsler.

Den nye tilgang implementeres i løbet af 2024.

Hvordan vurderer vi de fossile selskaber

Vores nye model gælder for virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra efterforskning, produktion, distribution, raffinering, transport, opbevaring, energiproduktion samt udstyr og services inden for fossile brændsler som kul, olie, gas, bitumen eller tjæresand.

Modellen vurderer virksomheder ud fra to parametre. Den første er virksomhedens udledning af drivhusgasser, og den anden er virksomhedens ledelse, herunder hvor godt virksomheden håndterer sine drivhusgasemissioner samt risici og muligheder ved omstilling. Foruden de to parametre vurderer vi, om virksomhedens omstillingsplan er på linje med at kunne efterleve Parisaftalen.

Ud fra modellen placeres virksomheder i en af følgende kategorier:

  • Aligned - hvis virksomheden allerede er på vej til klimaneutralitet.
  • Aligning - hvis virksomheden gør fremskridt mod at slå ind på vejen mod klimaneutralitet - i de tilfælde udøver vi aktivt ejerskab og overvåger virksomhedens omstilling nøje.
  • Comitted eller Not aligned - hvis virksomhedens omstillingsplaner enten er utilstrækkelige eller ikke-eksisterende.

Investerer i omstillingen af energisystemet

Omkring 80 procent af verdens energiforsyning kommer i dag fra fossile brændsler. Og det Internationale Energiagentur vurderer, at de fossile brændsler fortsat vil være en del af den globale energiforsyning frem mod 2050, mens energisystemet gradvist omstilles.

At understøtte den gradvise transition af energisystemet er omdrejningspunktet i den nye fremadskuende analysemodel, og derfor vil vi fortsat være investeret i fossile virksomheder, når de har realistiske omstillingsplaner, der bringer dem på linje med Parisaftalen. 

”Det er ikke en let øvelse at sætte stregen det rigtige sted, for omstilling af energisystemet er kompliceret og dilemmafyldt, og der vil fortsat være brug for fossile brændsler, mens samfundet omstiller sig. Derfor er den nye model dynamisk, hvor vi løbende vurderer og monitorerer alle fossile virksomheders klimaplaner og udledninger af CO2. Hvis en ekskluderet virksomhed omstiller sig og lever op til vores krav, så kan vi investere i dem igen, og modsat vil virksomheder blive ekskluderet, hvis de ikke længere efterlever vores krav,” fortæller Dorte Eckhoff. 

Vores investeringer vil afspejle energisektorens løbende udfasning af fossile brændsler og omstillingens udfordringer. Her vil vi have særlig fokus på virksomheder, som ikke helt er i mål med en omstillingsplan, der bringer dem på linje med Parisaftalen. Med aktivt ejerskab kommer vi til at fremsætte ønsker og krav til forbedringspunkter og løbende følge op og monitorere deres fremskridt. Ser vi ikke tilstrækkelige forbedringer inden for en passende tidsperiode, vil de blive ekskluderet.

Danica Balance Ansvarligt Valg vil fortsat ikke have investeringer i virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra forskellige aktiviteter relateret til fossile brændsler. Læs om investeringsløsningens restriktioner her

 

Fakta om den nye tilgang

  • Den nye klimavurderingsmodel omfatter virksomheder, hvor mere end fem procent af omsætningen stammer fra efterforskning, produktion, distribution, raffinering, transport, opbevaring, energiproduktion samt udstyr og services inden for fossile brændsler som kul, olie, gas, bitumen eller tjæresand.
  • Modellen bygger på data og metodikken fra Transition Pathway Initiative, hvor vi også anvender data fra andre anerkendte, videnskabsbaserede kilder som CDP, Science Based Targets initiative og Urgewald. Eksempelvis anvender modellen også data fra EU’s Taksonomi til at vurdere virksomheders klimaplaner i forhold til virksomhedernes vedvarende energikapacitet eller fremtidige investeringer (CapEx) i klimateknologier eller vedvarende energi, der lever op til kriterierne taksonomien.
  • Kategorisering af virksomheder er baseret på the Net Zero Investment Framework, der er udviklet af the Paris Aligned Investment Initiative. Læs mere om vores model for at vurdere fossile virksomheders transitionsplaner her. Læs mere om vores generelle tilgang til fossile brændsler her.
  • Modellen implementeres i løbet af 2024. Restriktionerne gælder direkte aktie- og obligationsinvesteringer i virksomheder, der er omfattet af modellen. Restriktionerne foretages i pensionsprodukterne Danica Balance, Danica Tidspension samt Danica Traditionel.